മുൻ വടക്കാഞ്ചേരി എംഎൽഎ വി ബലറാം അന്തരിച്ചു .വടക്കാഞ്ചേരി : മുൻ വടക്കാഞ്ചേരി എംഎൽഎ വി ബലറാം അന്തരിച്ചു. 1996, 2001 വർഷങ്ങളിൽ വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ ആയിരുന്നു.