വടക്കാഞ്ചേരി റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്‌സിൽ റമദാൻ സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫർ.

ട്രെൻഡ്സ് വടക്കാഞ്ചേരി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ. ഏപ്രിൽ 30 വരെ മാത്രം. 5000 രൂപക്കുമുകളിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേടൂ 2000 രൂപയുടെ  തുണിത്തരങ്ങൾ തികച്ചും

Read more
ഈസ്റ്റർ വിഷു സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫർ- പട്ടാമ്പി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്

വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പട്ടാമ്പി ഹൈപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഈസ്റ്റർ വിഷു സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

Read more