വാട്സാപ്പ് വീഡിയോ കാള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും എങ്ങനെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം ?.

apkmirror.com , mobi9.com തുടങ്ങിയ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്സാപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലെസ്റ്റൊറില്‍ നിന്നും മാത്രം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലേസ്റ്റോറില്‍

Read more