ടോയ് ട്രെയിനില്‍ നീലഗിരിയിലൂടെ ഊട്ടിയിലേക്ക്

മുന്‍പ്  പലതവണ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഊട്ടി യാത്ര ഒരു അത്ഭുതം ആയി തോന്നിയത് അന്നായിരുന്നു. “നീലഗിരിയുടെ സഖികളേ ജ്വാലാ മുഖികളെ” എന്ന ഗാനം പോലെ മനോഹരമായ നീലഗിരി

Read more
ചന്ദനക്കാട് chandhanakkadu 360 degree view

Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.

Read more
അക്ലെറ്റ് പാലം Aquaduct bridge 360 degree view

Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.

Read more
ഇരുനിലംകൊട് ക്ഷേത്രം 360 degree view

ഇരുനിലംകൊട് ക്ഷേത്രം Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.

Read more
കണ്ടശാകടവ് പാലം kandasamkadav bridge 360 degree view

കണ്ടശാകടവ് പാലം. Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.

Read more
കൊച്ചിന്‍ പാലം ചെറുതുരുത്തി.

ചെറുതുരുത്തി കൊച്ചിന്‍ പാലം 360 ഡിഗ്രീ വ്യൂ. Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just

Read more
സ്നേഹ തീരം Snehatheeram 360 degree view

സ്നേഹ തീരം Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.

Read more