വടക്കാഞ്ചേരില്‍ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥി ആര് ആവണമെന്നാണ് നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നത് ?