ദീപാലങ്കാര പ്രഭയിൽ വടക്കാഞ്ചേരി.

വടക്കാഞ്ചേരി : ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ദേശങ്ങൾ നാട്ടിയ കാഴ്ച പന്തലുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

Photos : Arvin Chittilappilly Xavier