തൃശൂര്‍ പൂരം വിളംബരം

വടക്കാഞ്ചേരി : പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂര്‍ പൂരം വിളംബരം ചെയ്ത്‌ നൈതലക്കാവിലമ്മ തെക്കേഗോപുരം തുറന്നെഴുന്നളളുന്നു