താളം ന്യൂ രാഗം തിയറ്ററുകളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർത്തി.

വടക്കാഞ്ചേരി : ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 110 ഉം ഫസ്റ്റ് ക്‌ളാസ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 90 രൂപയുമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്