നഗരസഭ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വടക്കാഞ്ചേരി :