വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 52 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 52 പേർക്ക് കോവിഡ്- 19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുമരനെല്ലൂർ-9, വടക്കാഞ്ചേരി- 9, എങ്കേക്കാട്- 2, പാർളിക്കാട്- 2, മിണാലൂർ- 3, അത്താണി -1, ഓട്ടുപാറ -1, അകമ്പാടം-2, മുണ്ടത്തിക്കോട് -11, പത്താംകല്ല് - 1, ആര്യാംപാടം -4, തിരുത്തിപറമ്പ്-2, പുതുരുത്തി-4, കുറാഞ്ചേരി- 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ.