വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 100 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 100 പേർക്ക് കോവിഡ്- 19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുമരനെല്ലൂർ-19, വടക്കാഞ്ചേരി- 15, എങ്കേക്കാട്- 4, പാർളിക്കാട്- 1, അത്താണി -5, ഓട്ടുപാറ -2, അകമ്പാടം-3, മുണ്ടത്തിക്കോട് -5, പത്താംകല്ല് - 1, തിരുത്തിപറമ്പ്-2, പുതുരുത്തി-1, മങ്കര -1 ഉത്രാളിക്കാവ് -4, പരുത്തിപ്ര-12, പുല്ലാനിക്കാട്-1, അകമല-3, കുമ്പളങ്ങാട്-12, ചരൽ പറമ്പ്- 3, മംഗലം-5, ഒന്നാംകല്ല് -1, എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ.