തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 156 പേർക്ക് കോവിഡ്

വടക്കാഞ്ചേരി : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച (17-Aug-2020) കോവിഡ് -19 സ്‌ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ
 • 1. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം - 63 സ്ത്രീ
 • 2. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി - 57 പുരുഷൻ .
 • 3. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി - 52 പുരുഷൻ .
 • 4. സമ്പർക്കം- വെട്ടുക്കാട്- 50 പുരുഷൻ .
 • 5. സമ്പർക്കം- പുത്തുര് - 36 സ്ത്രീ.
 • 6. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ- തെക്കുംക്കര - 58 പുരുഷൻ .
 • 7. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - തെക്കുംക്കര- 56 സ്ത്രീ.
 • 8. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ്- 63 സ്ത്രീ.
 • 9. ഉറവിടമറിയാത്ത 59 സ്ത്രീ.
 • 10. ആന്റമാൻ- താന്നിശ്ശേരി - 57 പുരുഷൻ .
 • 11. സമ്പർക്കം- മറ്റം- 35 സ്ത്രീ.
 • 12. സമ്പർക്കം- അവിട്ടപ്പിളളി - 38 പുരുഷൻ .
 • 13. സമ്പർക്കം- എലഞ്ഞിപ്ര - 53 പുരുഷൻ .
 • 14. സമ്പർക്കം- പോട്ട - 54 പുരുഷൻ
 • 15. സമ്പർക്കം- കൊട്ടാറ്റ് - 30 പുരുഷൻ .
 • 16. സമ്പർക്കം- കുറ്റിക്കാട് - 48 പുരുഷൻ .
 • 17. സമ്പർക്കം- ചേരാമംഗലം - 65 സ്ത്രീ.
 • 18. സമ്പർക്കം- വേലൂര് - 43 സ്ത്രീ.
 • 19. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 52 പുരുഷൻ .
 • 20. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ - 45 പുരുഷൻ .
 • 21. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് - 19 സ്ത്രീ.
 • 22. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് - 60 പുരുഷൻ
 • 23. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപ്പുരം - 41 പുരുഷൻ
 • 24. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി - 44 ദിവസം ആൺകുട്ടി.
 • 25. സമ്പർക്കം- ചാവ്വക്കാട് - 33 പുരുഷൻ
 • 26. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 31 പുരുഷൻ.
 • 27. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 52 പുരുഷൻ.
 • 28. സമ്പർക്കം- തമ്പുരാൻപ്പടി - 56 സ്ത്രീ.
 • 29. സമ്പർക്കം- അത്താണി - 41 പുരുഷൻ.
 • 30. സമ്പർക്കം- അത്താണി - 38 പുരുഷൻ..
 • 31. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് - 59 സ്ത്രീ.
 • 32. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് - 30 സ്ത്രീ.
 • 33. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 5 ആൺകുട്ടി.
 • 34. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 6 പെൺകുട്ടി.
 • 35. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 10 പെൺകുട്ടി.
 • 36. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 27 സ്ത്രീ.
 • 37. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 65 പുരുഷൻ.
 • 38. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് - 50 പുരുഷൻ.
 • 39. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് - 13 ആൺകുട്ടി.
 • 40. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് - 14 ആൺകുട്ടി.
 • 41. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 14 ആൺകുട്ടി.
 • 42. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - 25 സ്ത്രീ.
 • 43. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ - 76 പുരുഷൻ.
 • 44. ഉറവിടമറിയാത്ത നന്ദിപുലം സ്വദേശി - 28 പുരുഷൻ.
 • 45. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 32 പുരുഷൻ.
 • 46. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ് - 33 പുരുഷൻ.
 • 47. കർണ്ണാടക - 68 സ്ത്രീ.
 • 48. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 54 സ്ത്രീ.
 • 49. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 36 പുരുഷൻ.
 • 50. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് - 47 പുരുഷൻ.
 • 51. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 60 പുരുഷൻ.
 • 52. സമ്പർക്കം- കുറ്റിച്ചിറ - 23 പുരുഷൻ.
 • 53. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് - 34 സ്ത്രീ.
 • 54. സമ്പർക്കം- മേച്ചിറ - 45 പുരുഷൻ.
 • 55. സമ്പർക്കം- മുരിങ്ങൂർ - 61 പുരുഷൻ.
 • 56. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 52 സ്ത്രീ.
 • 57. സമ്പർക്കം- കരൂര് - 47 പുരുഷൻ.
 • 58. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 36 സ്ത്രീ.
 • 59. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 29 സ്ത്രീ.
 • 60. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 2 ആൺകുട്ടി.
 • 61. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി് - 44 പുരുഷൻ.
 • 62. സമ്പർക്കം- മേലൂര് - 42 പുരുഷൻ.
 • 63. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 7 ആൺകുട്ടി.
 • 64. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 56 സ്ത്രീ.
 • 65. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 30 പുരുഷൻ.
 • 66. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 2 ആൺകുട്ടി.
 • 67. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 70 പുരുഷൻ.
 • 68. സമ്പർക്കം- മേലൂര് - 15 സ്ത്രീ.
 • 69. സമ്പർക്കം- മങ്കര - 36 സ്ത്രീ.
 • 70. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 23 സ്ത്രീ.
 • 71. സമ്പർക്കം- മേലൂര് - 70 സ്ത്രീ.
 • 72. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 43 പുരുഷൻ.
 • 73. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി - 50 പുരുഷൻ.
 • 74. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി് - 36 പുരുഷൻ.
 • 75. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 52 സ്ത്രീ.
 • 76. ആന്റമാൻ - പടിയൂര്- 15 ആൺകുട്ടി.
 • 77. സമ്പർക്കം- കൂടപ്പുഴ - 53 പുരുഷൻ.
 • 78. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ - 48 സ്ത്രീ.
 • 79. സമ്പർക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ - 47 പുരുഷൻ.
 • 80. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 58 സ്ത്രീ.
 • 81. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 75 സ്ത്രീ.
 • 82. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ - 50 സ്ത്രീ.
 • 83. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര - 40 പുരുഷൻ.
 • 84. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് - 50 സ്ത്രീ.
 • 85. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 13 ആൺകുട്ടി.
 • 86. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 55 പുരുഷൻ.
 • 87. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര - 47 പുരുഷൻ.
 • 88. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര - 47 പുരുഷൻ.
 • 89. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 25 പുരുഷൻ.
 • 90. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര - 45 പുരുഷൻ.
 • 91. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 53 സ്ത്രീ.
 • 92. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര - 17 പെൺകുട്ടി.
 • 93. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 57 സ്ത്രീ.
 • 94. സമ്പർക്കം- വെളളാങ്കല്ലൂർ- 30 പുരുഷൻ.
 • 95. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര - 36 സ്ത്രീ.
 • 96. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര - 14 ആൺകുട്ടി.
 • 97. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 36 സ്ത്രീ.
 • 98. സമ്പർക്കം- മുണ്ടൂര് - 55 സ്ത്രീ.
 • 99. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 13 ആൺകുട്ടി.
 • 100. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 14 പെൺകുട്ടി.
 • 101. സമ്പർക്കം- തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി - 25 പുരുഷൻ .
 • 102. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ - 55 സ്ത്രീ.
 • 103. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ - 36 സ്ത്രീ.
 • 104. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം - 28 സ്ത്രീ.
 • 105. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ- 45 സ്ത്രീ.
 • 106. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് - 36 പുരുഷൻ .
 • 107. സമ്പർക്കം- പുവ്വത്തുര്- 65 പുരുഷൻ.
 • 108. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം - 58 പുരുഷൻ.
 • 109. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ - 43 സ്ത്രീ.
 • 110. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് - 10 ആൺകുട്ടി.
 • 111. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 27 സ്ത്രീ.
 • 112. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 23 പുരുഷൻ
 • 113. ഉറവിടമറിയാത്ത - പട്ടിക്കാട് - 34 സ്ത്രീ.
 • 114. സമ്പർക്കം- മനക്കൊടി - 32 പുരുഷൻ.
 • 115. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 8 പെൺകുട്ടി.
 • 116. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 24 സ്ത്രീ.
 • 117. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 26 പുരുഷൻ.
 • 118. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 11 പെൺകുട്ടി.
 • 119. ഉറവിടമറിയാത്ത - ത്യശ്ശൂർ - 24 പുരുഷൻ.
 • 120. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 33 പുരുഷൻ.
 • 121. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് - 40 പുരുഷൻ.
 • 122. ഉറവിടമറിയാത്ത - ചാലക്കുടി - 50 സ്ത്രീ.
 • 123. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് - 31 സ്ത്രീ.
 • 124. ആന്ധ്രപ്രദേശ്- വാസുപുരം - 33 പുരുഷൻ.
 • 125. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര - 37 പുരുഷൻ.
 • 126. ഉറവിടമറിയാത്ത - എറവ് - 19 പുരുഷൻ.
 • 127. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി - 30 സ്ത്രീ.
 • 128. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര - 21 പുരുഷൻ.
 • 129. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി - 25 പുരുഷൻ.
 • 130. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം - 31 പുരുഷൻ.
 • 131. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര - 82 സ്ത്രീ.
 • 132. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 39 പുരുഷൻ.
 • 133. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര - 21 പുരുഷൻ.
 • 134. സമ്പർക്കം- മരത്തംക്കോട് - 38 പുരുഷൻ.
 • 135. സമ്പർക്കം- ചേറൂര് - 33 സ്ത്രീ.
 • 136. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 40 സ്ത്രീ.
 • 137. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 58 പുരുഷൻ.
 • 138. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര്- 29 പുരുഷൻ.
 • 139. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് - 48 സ്ത്രീ.
 • 140. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ - 56 സ്ത്രീ.
 • 141. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് - 84 പുരുഷൻ.
 • 142. തമിഴ്‌നാട്-ആര്യംപാടം - 36 പുരുഷൻ.
 • 143. ഹരിയാന-പുതുരുത്തി - 34 പുരുഷൻ.
 • 144. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് - 35 സ്ത്രീ.
 • 145. ഉറവിടമറിയാത്ത - തേനൂർ - പാലക്കാട്- 65 പുരുഷൻ.
 • 146. സമ്പർക്കം- അഞ്ഞൂർ - 21 പുരുഷൻ.
 • 147. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം - 2 പെൺകുട്ടി.
 • 148. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് - 73 സ്ത്രീ.
 • 149. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് - 60 സ്ത്രീ
 • 150. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് - 3 പെൺകുട്ടി.
 • 151. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് - 5 ആൺകുട്ടി.
 • 152. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം - 15 ആൺകുട്ടി.
 • 153. ഉറവിടമറിയാത്ത - പന്നിത്തടം - 63 പുരുഷൻ.
 • 154. ഉറവിടമറിയാത്ത -അന്നലൂർ -8 ആൺകുട്ടി.
 • 155. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി- 35 സ്ത്രീ.
 • 156. സമ്പർക്കം- കുറുമാൽ - 55 പുരുഷൻ.