തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച്ച 227 പേർക്ക് കോവിഡ്.

വടക്കാഞ്ചേരി :
 • 1. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 7 ആൺകുട്ടി
   
 • 2. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 41 പുരുഷൻ.
   
 • 3. സമ്പർക്കം- ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 50 പുരുഷൻ.
   
 • 4. സമ്പർക്കം- പാഞ്ഞാൾ - 37 പുരുഷൻ.
   
 • 5. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 68 സ്ത്രീ
   
 • 6. സമ്പർക്കം- എളവള്ളി - 83 സ്ത്രീ
   
 • 7. സമ്പർക്കം- പൊയ്യ - 40 പുരുഷൻ
   
 • 8. സമ്പർക്കം- വേളൂക്കര - 14 പെൺകുട്ടി
   
 • 9. സമ്പർക്കം- വേളൂക്കര - 54 പുരുഷൻ
   
 • 10. സമ്പർക്കം- വേളൂക്കര - 9 ആൺകുട്ടി
   
 • 11. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 6 മാസം ആൺകുട്ടി.
   
 • 12. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 24 സ്ത്രീ
   
 • 13. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 41 പുരുഷൻ
   
 • 14. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 13 പെൺകുട്ടി
   
 • 15. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 33 സ്ത്രീ
   
 • 16. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 11 പെൺകുട്ടി
   
 • 17. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 48 പുരുഷൻ.
   
 • 18. സമ്പർക്കം- വടാനപ്പിള്ളി - 40 സ്ത്രീ
   
 • 19. സമ്പർക്കം- പാഞ്ഞാൾ - 41 പുരുഷൻ
   
 • 20. സമ്പർക്കം- മണലൂർ - 51 സ്ത്രീ
   
 • 21. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 30 സ്ത്രീ.
   
 • 22. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 1 ആൺകുട്ടി.
   
 • 23. സമ്പർക്കം- മണലൂർ - 43 സ്ത്രീ.
   
 • 24. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 18 പെൺകുട്ടി
   
 • 25. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 25 സ്ത്രീ.
   
 • 26. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 29 പുരുഷൻ.
   
 • 27. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 59 സ്ത്രീ.
   
 • 28. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 3 ആൺകുട്ടി
   
 • 29. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 29 സ്ത്രീ.
   
 • 30. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 55 സ്ത്രീ
   
 • 31. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 39 സ്ത്രീ.
   
 • 32. സമ്പർക്കം- വടക്കേക്കാട്- 30പുരുഷൻ.
   
 • 33. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ -23 പുരുഷൻ.
   
 • 34. സമ്പർക്കം- പുന്നയൂർക്കുളം - 39 പുരുഷൻ.
   
 • 35. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 35 പുരുഷൻ.
   
 • 36. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 70 സ്ത്രീ.
   
 • 37. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി - 37 പുരുഷൻ
   
 • 38. സമ്പർക്കം-അന്നമനട - - 37 പുരുഷൻ
   
 • 39. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 23 സ്ത്രീ
   
 • 40. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 33 പുരുഷൻ
   
 • 41. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 60 പരുഷൻ
   
 • 42. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 16 പെൺകുട്ടി.
   
 • 43. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 4 ആൺകുട്ടി
   
 • 44. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 6 ആൺകുട്ടി
   
 • 45. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 31 സ്ത്രീ
   
 • 46. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 60 സ്ത്രീ.
   
 • 47. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 65 പുരുഷൻ.
   
 • 48. സമ്പർക്കം- ഏറിയാട് - 47 പുരുഷൻ.
   
 • 49. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 40 പുരുഷൻ.
   
 • 50. സമ്പർക്കം- വടാനപ്പിള്ളി - 29 പുരുഷൻ.
   
 • 51. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 43 പുരുഷൻ.
   
 • 52. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 3 ആൺകുട്ടി.
   
 • 53. സമ്പർക്കം- പാറളം - 35 പുരുഷൻ.
   
 • 54. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ - 59 പുരുഷൻ.
   
 • 55. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 13 ആൺകുട്ടി.
   
 • 56. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 33 സ്ത്രീ
   
 • 57. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 11 പെൺകുട്ടി
   
 • 58. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 40 പുരുഷൻ
   
 • 59. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 23 സ്ത്രീ
   
 • 60. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 4 പെൺകുട്ടി
   
 • 61. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 2 ആൺകുട്ടി
   
 • 62. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ - 28 പുരുഷൻ
   
 • 63. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 52 പുരുഷൻ
   
 • 64. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 48 സ്ത്രീ
   
 • 65. സമ്പർക്കം- മാള - 41 സ്ത്രീ
   
 • 66. സമ്പർക്കം- വലപ്പാട് - 13 പെൺകുട്ടി
   
 • 67. സമ്പർക്കം- വലപ്പാട് - 43 പുരുഷൻ.
   
 • 68. സമ്പർക്കം- പറപ്പൂക്കര - 42 സ്ത്രീ.
   
 • 69. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 38 സ്ത്രീ
   
 • 70. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 45 പരുഷൻ
   
 • 71. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂർ - 19 പെൺകുട്ടി
   
 • 72. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂർ - 11 പെൺകുട്ടി
   
 • 73. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂർ - 13 പെൺകുട്ടി
   
 • 74. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂർ - 17 പെൺകുട്ടി
   
 • 75. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂർ - 43 സ്ത്രീ
   
 • 76. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിള്ളി - 70 സ്ത്രീ
   
 • 77. സമ്പർക്കം- മറ്റത്തൂർ - 15 ആൺകുട്ടി
   
 • 78. സമ്പർക്കം- മറ്റത്തൂർ - 19 പെൺകുട്ടി
   
 • 79. സമ്പർക്കം- മറ്റത്തൂർ - 46 സ്ത്രീ.
   
 • 80. സമ്പർക്കം- ത്യക്കൂർ - 6 ആൺകുട്ടി..
   
 • 81. സമ്പർക്കം- ത്യക്കൂർ - 32 പുരുഷൻ .
   
 • 82. സമ്പർക്കം- പറപ്പൂക്കര - 7 പെൺകുട്ടി.
   
 • 83. സമ്പർക്കം- പറപ്പൂക്കര - 13 ആൺകുട്ടി
   
 • 84. സമ്പർക്കം- പറപ്പൂക്കര - 36 സ്ത്രീ.
   
 • 85. സമ്പർക്കം- പറപ്പൂക്കര - 64 സ്ത്രീ.
   
 • 86. സമ്പർക്കം- പറപ്പൂക്കര - 67 പുരുഷൻ .
   
 • 87. സമ്പർക്കം- നെൻമണിക്കര - 53 പുരുഷൻ .
   
 • 88. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ - 52 സ്ത്രീ.
   
 • 89. സമ്പർക്കം- അന്നമനട - 51പുരുഷൻ .
   
 • 90. സമ്പർക്കം- ആളൂർ -33 പുരുഷൻ .
   
 • 91. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ - 43 സ്ത്രീ.
   
 • 92. സമ്പർക്കം- വലപ്പാട് - 13 പെൺകുട്ടി..
   
 • 93. സമ്പർക്കം- വലപ്പാട് - 77 സ്ത്രീ.
   
 • 94. സമ്പർക്കം- വലപ്പാട് - 46 സ്ത്രീ.
   
 • 95. സമ്പർക്കം- ത്യക്കൂർ - 63 സ്ത്രീ.
   
 • 96. സമ്പർക്കം- ത്യക്കൂർ - 55 സ്ത്രീ.
   
 • 97. സമ്പർക്കം- വെളളാങ്കല്ലൂർ - 45 പുരുഷൻ .
   
 • 98. സമ്പർക്കം- പാഞ്ഞാൾ - 42 പുരുഷൻ .
   
 • 99. സമ്പർക്കം- പാഞ്ഞാൾ - 32 പുരുഷൻ .
   
 • 100. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 45 സ്ത്രീ.
   
 • 101. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 24 സ്ത്രീ.
   
 • 102. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 45 സ്ത്രീ.
   
 • 103. സമ്പർക്കം- പാഞ്ഞാൾ - 51 പുരുഷൻ .
   
 • 104. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 67 സ്ത്രീ.
   
 • 105. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 36 സ്ത്രീ.
   
 • 106. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 15 ആൺകുട്ടി.
   
 • 107. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 17 ആൺകുട്ടി.
   
 • 108. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 58 പുരുഷൻ
   
 • 109. സമ്പർക്കം- എളവളളി - 27 പുരുഷൻ .
   
 • 110. സമ്പർക്കം- ചാവക്കാട് -51 സ്ത്രീ.
   
 • 111. സമ്പർക്കം- ചാവക്കാട് - 28 പുരുഷൻ
   
 • 112. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 61 സ്ത്രീ.
   
 • 113. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 31 സ്ത്രീ.
   
 • 114. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 10 ആൺകുട്ടി.
   
 • 115. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 69 പുരുഷൻ .
   
 • 116. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 5 ആൺകുട്ടി.
   
 • 117. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 34 സ്ത്രീ.
   
 • 118. സമ്പർക്കം- നെട്ടിശ്ശേരി - 48 പുരുഷൻ .
   
 • 119. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 25 സ്ത്രീ.
   
 • 120. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 50 പുരുഷൻ .
   
 • 121. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 25 പുരുഷൻ .
   
 • 122. സമ്പർക്കം- പോരാമംഗലം - 18 ആൺകുട്ടി.
   
 • 123. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 30 പുരുഷൻ .
   
 • 124. സമ്പർക്കം- വേലൂർ - 36 പുരുഷൻ .
   
 • 125. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 17 ആൺകുട്ടി.
   
 • 126. സമ്പർക്കം- കാലടി - 28 പുരുഷൻ
   
 • 127. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 51 പുരുഷൻ .
   
 • 128. സമ്പർക്കം- തെക്കുംകര - 69 പുരുഷൻ .
   
 • 129. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 32 സ്ത്രീ.
   
 • 130. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 57 പുരുഷൻ .
   
 • 131. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 26 സ്ത്രീ.
   
 • 132. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 54 പുരുഷൻ
   
 • 133. സമ്പർക്കം- തെക്കുംകര - 48 പുരുഷൻ .
   
 • 134. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 54 പുരുഷൻ
   
 • 135. സമ്പർക്കം- ഏങ്കകാട്- 44 സ്ത്രീ
   
 • 136. സമ്പർക്കം- എ.ജി കാവ് - 39 സ്ത്രീ
   
 • 137. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 44 സ്ത്രീ
   
 • 138. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 39 സ്ത്രീ
   
 • 139. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 38 സ്ത്രീ
   
 • 140. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 37 സ്ത്രീ
   
 • 141. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 41 സ്ത്രീ
   
 • 142. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 21 പുരുഷൻ
   
 • 143. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തിക്കോട് - 22 സ്ത്രീ
   
 • 144. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ - 50 പുരുഷൻ
   
 • 145. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 43 സ്ത്രീ
   
 • 146. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - മാള - 55 സ്ത്രീ
   
 • 147. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ - വേളൂക്കര - 9 ആൺകുട്ടി.
   
 • 148. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ - വേളൂക്കര - 10 ആൺകുട്ടി.
   
 • 149. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ - വേളൂക്കര - 36 സ്ത്രീ.
   
 • 150. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ - വേളൂക്കര - 45 പുരുഷൻ.
   
 • 151. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ - ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 6 ആൺകുട്ടി.
   
 • 152. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ - ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 10 പെൺകുട്ടി.
   
 • 153. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - പാവറട്ടി - 26 സ്ത്രീ.
   
 • 154. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - മണലൂർ - 39 സ്ത്രീ.
   
 • 155. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 40 സ്ത്രീ.
   
 • 156. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - തളിക്കുളം - 35 സ്ത്രീ.
   
 • 157. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 44 സ്ത്രീ.
   
 • 158. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 37 സ്ത്രീ.
   
 • 159. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - മണലൂർ - 87 സ്ത്രീ.
   
 • 160. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - മണലൂർ - 20 സ്ത്രീ.
   
 • 161. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 51 പുരുഷൻ.
   
 • 162. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 49 സ്ത്രീ.
   
 • 163. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 23 പുരുഷൻ.
   
 • 164. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - ഏങ്ങണ്ടിയൂർ - 49 സ്ത്രീ.
   
 • 165. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - മണലൂർ - 49 സ്ത്രീ.
   
 • 166. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - മണലൂർ - 39 സ്ത്രീ.
   
 • 167. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 54 സ്ത്രീ.
   
 • 168. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 54 സ്ത്രീ.
   
 • 169. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - മണലൂർ - 48 സ്ത്രീ.
   
 • 170. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 50 സ്ത്രീ.
   
 • 171. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - ഏങ്ങണ്ടിയൂർ - 32 പുരുഷൻ .
   
 • 172. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - ഏങ്ങണ്ടിയൂർ - 2 പെൺകുട്ടി.
   
 • 173. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 17 പെൺകുട്ടി.
   
 • 174. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 19 ആൺകുട്ടി.
   
 • 175. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 37 പുരുഷൻ .
   
 • 176. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 15 പെൺകുട്ടി.
   
 • 177. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 24 പുരുഷൻ .
   
 • 178. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - തളിക്കുളം - 32 സ്ത്രീ.
   
 • 179. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 60 പുരുഷൻ.
   
 • 180. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പള്ളി - 34 പുരുഷൻ.
   
 • 181. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 26 പുരുഷൻ.
   
 • 182. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി - 26 പുരുഷൻ.
   
 • 183. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി - 27 പുരുഷൻ.
   
 • 184. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി. കാവ് സ്വദേശി - 46 പുരുഷൻ.
   
 • 185. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി - 6 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി
   
 • 186. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 32 സ്ത്രീ.
   
 • 187. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 44 പുരുഷൻ.
   
 • 188. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി. കാവ് സ്വദേശി - 46 പുരുഷൻ.
   
 • 189. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി - 43 പുരുഷൻ.
   
 • 190. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 4 ആൺകുട്ടി.
   
 • 191. ഉറവിടമറിയാത്ത കുന്ദംകുളം സ്വദേശി - 65 പുരുഷൻ.
   
 • 192. ഉറവിടമറിയാത്ത കാറളം സ്വദേശി - 47 പുരുഷൻ.
   
 • 193. ഉറവിടമറിയാത്ത തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശി - 30 സ്ത്രീ.
   
 • 194. ഉറവിടമറിയാത്ത തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശി - 31 പുരുഷൻ.
   
 • 195. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കേർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി - 40പുരുഷൻ.
   
 • 196. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം - 30 സ്ത്രീ.
   
 • 197. ഉറവിടമറിയാത്ത തോളൂർ - 44 പുരുഷൻ .
   
 • 198. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കോടശ്ശേരി - 70 സ്ത്രീ.
   
 • 199. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- പരിയാരം - 53 സ്ത്രീ.
   
 • 200. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- തൃക്കൂർ - 58 സ്ത്രീ.
   
 • 201. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- തൃക്കൂർ - 75 സ്ത്രീ.
   
 • 202. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- തൃക്കൂർ - 56 സ്ത്രീ.
   
 • 203. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- തൃക്കൂർ - 48 പുരുഷൻ.
   
 • 204. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- തൃക്കൂർ - 57 പുരുഷൻ.
   
 • 205. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മരത്താക്കര - 37 പുരുഷൻ.
   
 • 206. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മരത്താക്കര - 4 ആൺകുട്ടി.
   
 • 207. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മേലൂർ - 8 ആൺകുട്ടി.
   
 • 208. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിള്ളി - 39 പുരുഷൻ.
   
 • 209. അംബേദ്കർ ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര - 30 പുരുഷൻ.
   
 • 210. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 62 സ്ത്രീ
   
 • 211. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ - 31 സ്ത്രീ
   
 • 212. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വിൽവട്ടം - 27 പുരുഷൻ .
   
 • 213. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ - 63 പുരുഷൻ .
   
 • 214. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ - 37 പുരുഷൻ .
   
 • 215. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി - 49 സ്ത്രീ
   
 • 216. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി - 42 പുരുഷൻ .
   
 • 217. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി -32 പുരുഷൻ .
   
 • 218. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ - 14 ആൺകുട്ടി.
   
 • 219. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- കോലഴി - 84 സ്ത്രീ.
   
 • 220. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 44 സ്ത്രീ
   
 • 221. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തെക്കുംകര - 50 സ്ത്രീ
   
 • 222. ദയ ക്ലസ്റ്റർ - ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - എരുമപ്പെട്ടി - 42 സ്ത്രീ.
   
 • 223. ദയ ക്ലസ്റ്റർ - ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - അവണ്ണൂർ- 43 സ്ത്രീ.
   
 • 224. സൗദി - തൃക്കൂർ - 27 പുരുഷൻ
   
 • 225. ദോഹ - വേളൂക്കര - 46 പുരുഷൻ
   
 • 226. ആന്റമാൻ - പടിയൂർ - 38 സ്ത്രീ.
   
 • 227. കോയമ്പത്തൂർ - തൃശ്ശൂർ - 35 പുരുഷൻ