തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച്ച 204 പേർക്ക് കോവിഡ്.

വടക്കാഞ്ചേരി :
 • 1. സമ്പർക്കം- എരുമപ്പെട്ടി - 25 സ്ത്രീ
   
 • 2. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി - 1 പെൺകുട്ടി.
   
 • 3. സമ്പർക്കം- ആടാട്ട് - 22 പുരുഷൻ.
   
 • 4. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 29 സ്ത്രീ.
   
 • 5. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 64 പുരുഷൻ.
   
 • 6. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 9 ആൺകുട്ടികൾ
   
 • 7. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 2 ആൺകുട്ടികൾ
   
 • 8. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 7 ആൺകുട്ടികൾ
   
 • 9. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 26 പുരുഷൻ.
   
 • 10. സമ്പർക്കം- മണലൂർ - 54 പുരുഷൻ.
   
 • 11. സമ്പർക്കം- മണലൂർ - 22 സ്ത്രീ.
   
 • 12. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 38 പുരുഷൻ.
   
 • 13. സമ്പർക്കം- കോടശ്ശേരി - 8 ആൺകുട്ടി.
   
 • 14. സമ്പർക്കം- കോടശ്ശേരി - 31 സ്ത്രീ.
   
 • 15. സമ്പർക്കം- കോടശ്ശേരി - 7 പെൺകുട്ടി.
   
 • 16. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 25 സ്ത്രീ.
   
 • 17. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 2 ആൺകുട്ടി.
   
 • 18. സമ്പർക്കം- അയ്യന്തോൾ - 16 പെൺകുട്ടി.
   
 • 19. സമ്പർക്കം- പുല്ലഴി - 43 സ്ത്രീ.
   
 • 20. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് - 55 പുരുഷൻ.
   
 • 21. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 34 പുരുഷൻ.
   
 • 22. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 36 സ്ത്രീ.
   
 • 23. സമ്പർക്കം- നെന്മണിക്കര - 40 സ്ത്രീ.
   
 • 24. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം - 85 പുരുഷൻ.
   
 • 25. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ - 33 സ്ത്രീ.
   
 • 26. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി - 42 പുരുഷൻ.
   
 • 27. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി - 9 പെൺകുട്ടി.
   
 • 28. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി - 60 സ്ത്രീ.
   
 • 29. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി - 33 സ്ത്രീ.
   
 • 30. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 7 ആൺകുട്ടി.
   
 • 31. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 32 സ്ത്രീ.
   
 • 32. സമ്പർക്കം- ചുണ്ടൽ - 52 പുരുഷൻ.
   
 • 33. സമ്പർക്കം- വെള്ളാനിക്കര -29 പുരുഷൻ.
   
 • 34. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 57 പുരുഷൻ.
   
 • 35. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് - 31 പുരുഷൻ.
   
 • 36. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 23 സ്ത്രീ.
   
 • 37. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് - 29 പുരുഷൻ.
   
 • 38. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി - 22 പുരുഷൻ.
   
 • 39. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി - 53 സ്ത്രീ.
   
 • 40. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി - 37 പുരുഷൻ.
   
 • 41. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി - 55 പുരുഷൻ.
   
 • 42. സമ്പർക്കം- ചേർപ്പ് - 35 പുരുഷൻ.
   
 • 43. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി - 41 പുരുഷൻ.
   
 • 44. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി - 68 പുരുഷൻ.
   
 • 45. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 17 ആൺകുട്ടി.
   
 • 46. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 57 പുരുഷൻ.
   
 • 47. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 23 പുരുഷൻ.
   
 • 48. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 85 സ്ത്രീ.
   
 • 49. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 56 സ്ത്രീ.
   
 • 50. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 53 സ്ത്രീ.
   
 • 51. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി - 16 ആൺകുട്ടി.
   
 • 52. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി - 13 പെൺകുട്ടി.
   
 • 53. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി - 40 സ്ത്രീ.
   
 • 54. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 28 പുരുഷൻ.
   
 • 55. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 28 പുരുഷൻ.
   
 • 56. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 28 പുരുഷൻ.
   
 • 57. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 25 പുരുഷൻ.
   
 • 58. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചരി - 20 പുരുഷൻ.
   
 • 59. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം - 45 പുരുഷൻ.
   
 • 60. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ - 48 പുരുഷൻ.
   
 • 61. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി - 56 പുരുഷൻ.
   
 • 62. സമ്പർക്കം- വേലൂക്കര - 69 പുരുഷൻ.
   
 • 63. സമ്പർക്കം- കൊടുമൺ - 25 സ്ത്രീ.
   
 • 64. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 6 ആൺകുട്ടി.
   
 • 65. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 10 ആൺകുട്ടി.
   
 • 66. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 29 സ്ത്രീ.
   
 • 67. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 50 സ്ത്രീ.
   
 • 68. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി - 25 പുരുഷൻ.
   
 • 69. സമ്പർക്കം- വല്ലച്ചിറ - 29 സ്ത്രീ.
   
 • 70. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി - 29 പുരുഷൻ.
   
 • 71. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 24 പുരുഷൻ.
   
 • 72. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി - 23 സ്ത്രീ.
   
 • 73. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപുരം - 27 പുരുഷൻ.
   
 • 74. സമ്പർക്കം- അരണട്ടുകര - 25 പുരുഷൻ.
   
 • 75. സമ്പർക്കം- അരണട്ടുകര - 17 പെൺകുട്ടി
   
 • 76. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 12 ആൺകുട്ടി.
   
 • 77. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 16 ആൺകുട്ടി.
   
 • 78. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 38 സ്ത്രീ.
   
 • 79. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ - 8 പെൺകുട്ടി.
   
 • 80. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ - 37 സ്ത്രീ.
   
 • 81. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ - 65 സ്ത്രീ.
   
 • 82. സമ്പർക്കം- ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 25 പുരുഷൻ സ്ത്രീ.
   
 • 83. സമ്പർക്കം- പുത്തൻ ചിറ - 13 ആൺകുട്ടി.
   
 • 84. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ - 51സ്ത്രീ.
   
 • 85. സമ്പർക്കം- ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 48 പുരുഷൻ.
   
 • 86. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് - 69 സ്ത്രീ.
   
 • 87. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് - 2 ആൺകുട്ടി.
   
 • 88. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് - 23സ്ത്രീ.
   
 • 89. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം - 58 സ്ത്രീ.
   
 • 90. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി - 16 പെൺകുട്ടി.
   
 • 91. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി - 47 പുരുഷൻ.
   
 • 92. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി - 26 സ്ത്രീ.
   
 • 93. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി - 47 സ്ത്രീ.
   
 • 94. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ - 5 ആൺകുട്ടി.
   
 • 95. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം - 34 പുരുഷൻ.
   
 • 96. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം - 42 പുരുഷൻ.
   
 • 97. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ - 22 പുരുഷൻ.
   
 • 98. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 50 പുരുഷൻ.
   
 • 99. സമ്പർക്കം- വാടാനപ്പിള്ളി - 8 പെൺകുട്ടി.
   
 • 100. ഉറവിടമറിയാത്ത - കാറളം - 23 സ്ത്രീ.
   
 • 101. ഉറവിടമറിയാത്ത തെക്കുംകര സ്വദേശി - 45 പുരുഷൻ.
   
 • 102. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂർ സ്വദേശി - 62 പുരുഷൻ.
   
 • 103. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കേക്കാട് സ്വദേശി - 25 സ്ത്രീ.
   
 • 104. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി - 21 സ്ത്രീ.
   
 • 105. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി - 57 പുരുഷൻ.
   
 • 106. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി - 39 പുരുഷൻ.
   
 • 107. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി - 43 പുരുഷൻ.
   
 • 108. ഉറവിടമറിയാത്ത പാറളം - 35 പുരുഷൻ.
   
 • 109. ഉറവിടമറിയാത്ത വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി - 25 സ്ത്രീ.
   
 • 110. ഉറവിടമറിയാത്ത വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി - 57 സ്ത്രീ.
   
 • 111. ഉറവിടമറിയാത്ത വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി - 28 പുരുഷൻ.
   
 • 112. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 25 സ്ത്രീ.
   
 • 113. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി - 36 പുരുഷൻ.
   
 • 114. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി. കാവ് സ്വദേശി - 17 ആൺകുട്ടി.
   
 • 115. ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി - 43 പുരുഷൻ.
   
 • 116. ഉറവിടമറിയാത്ത വലപ്പാട് സ്വദേശി - 52 പുരുഷൻ.
   
 • 117. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി. കാവ് സ്വദേശി - 39 സ്ത്രീ.
   
 • 118. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി - 40 പുരുഷൻ
   
 • 119. ഉറവിടമറിയാത്ത എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി - 37 സ്ത്രീ
   
 • 120. ഉറവിടമറിയാത്ത കാലടി സ്വദേശി - 28 പുരുഷൻ
   
 • 121. ഉറവിടമറിയാത്ത നടത്തറ സ്വദേശി - 44 പുരുഷൻ
   
 • 122. ഉറവിടമറിയാത്ത വെള്ളാംങ്കല്ലൂർ സ്വദേശി - 22 സ്ത്രീ.
   
 • 123. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി - 4 ആൺകുട്ടി.
   
 • 124. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി - 24 സ്ത്രീ.
   
 • 125. ഉറവിടമറിയാത്ത മനക്കുളങ്ങര സ്വദേശി - 58 സ്ത്രീ.
   
 • 126. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മറ്റത്തൂർ -29 പുരുഷൻ.
   
 • 127. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മറ്റത്തൂർ - 50 പുരുഷൻ.
   
 • 128. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - പുത്തൂർ - 42പുരുഷൻ.
   
 • 129. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മേലൂർ - 40 പുരുഷൻ.
   
 • 130. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മേലൂർ - 65 പുരുഷൻ.
   
 • 131. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മേലൂർ - 8 ആൺകുട്ടി.
   
 • 132. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - പരിയാരം - 24 പുരുഷൻ
   
 • 133. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - കോടശ്ശേരി - 52 പുരുഷൻ
   
 • 134. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - കൊടകര - 27 പുരുഷൻ
   
 • 135. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - തെക്കുംകര - 45 പുരുഷൻ.
   
 • 136. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - തെക്കുംകര - 68 പുരുഷൻ.
   
 • 137. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - കൈപ്പറമ്പ് - 55 പുരുഷൻ.
   
 • 138. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - വടക്കാഞ്ചേരി - 54 സ്ത്രീ.
   
 • 139. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - തെക്കുകര - 44 സ്ത്രീ.
   
 • 140. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - തൃശ്ശൂർ - 50 പുരുഷൻ
   
 • 141. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ - തെക്കുകര - 45 പുരുഷൻ.
   
 • 142. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - ഏങ്ങണ്ടിയൂർ - 32 പുരുഷൻ.
   
 • 143. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പിള്ളി - 17 ആൺകുട്ടി.
   
 • 144. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പിള്ളി - 63 സ്ത്രീ.
   
 • 145. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പിള്ളി - 37 സ്ത്രീ.
   
 • 146. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പിള്ളി - 48 സ്ത്രീ.
   
 • 147. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പിള്ളി - 23 സ്ത്രീ.
   
 • 148. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - വാടനപ്പിള്ളി - 3 പെൺകുട്ടി.
   
 • 149. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - പാവറട്ടി - 2 ആൺകുട്ടി.
   
 • 150. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - പാവറട്ടി - 2 പെൺകുട്ടി.
   
 • 151. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - തൃശ്ശൂർ - 23 സ്ത്രീ.
   
 • 152. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ - തൃശ്ശൂർ - 50 സ്ത്രീ.
   
 • 153. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 22 പുരുഷൻ.
   
 • 154. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 42 സ്ത്രീ.
   
 • 155. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 7 ആൺകുട്ടി.
   
 • 156. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 50 പുരുഷൻ.
   
 • 157. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 12 പെൺകുട്ടി.
   
 • 158. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 12 ആൺകുട്ടി.
   
 • 159. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 53 പുരുഷൻ.
   
 • 160. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 58 പുരുഷൻ.
   
 • 161. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 10 മാസം പെൺകുട്ടി.
   
 • 162. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 25 സ്ത്രീ
   
 • 163. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 28 സ്ത്രീ
   
 • 164. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- കോലഴി - 45 സ്ത്രീ
   
 • 165. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 56 സ്ത്രീ
   
 • 166. ദയ ക്ലസ്റ്റർ - വലപ്പാട് - 57 പുരുഷൻ
   
 • 167. ദയ ക്ലസ്റ്റർ - മാടക്കത്തറ - 55 സ്ത്രീ.
   
 • 168. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 45 സ്ത്രീ
   
 • 169. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അവണൂർ - 5 ആൺകുട്ടി
   
 • 170. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അവണൂർ - 58 പുരുഷൻ.
   
 • 171. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പാവറട്ടി - 44 സ്ത്രീ
   
 • 172. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരവൂർ - 53 സ്ത്രീ
   
 • 173. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിള്ളി - 74 സ്ത്രീ
   
 • 174. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ - 3 ആൺകുട്ടി
   
 • 175. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ - 28 സ്ത്രീ
   
 • 176. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ - 58 സ്ത്രീ
   
 • 177. അമല ക്ലസ്റ്റർ-മാടക്കത്തറ - 28 പുരുഷൻ.
   
 • 178. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അവണൂർ - 51 സ്ത്രീ.
   
 • 179. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 48 പുരുഷൻ.
   
 • 180. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 46 പുരുഷൻ.
   
 • 181. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വിൽവട്ടം - 46 പുരുഷൻ.
   
 • 182. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പനമുക്ക് - 37 പുരുഷൻ.
   
 • 183. തമിഴ്‌നാട് - ദേശമംഗലം - 35 പുരുഷൻ
   
 • 184. കുവൈറ്റ് - കൊരട്ടി - 35 സ്ത്രീ.
   
 • 185. കുവൈറ്റ് - പുത്തൂർ - 29 പുരുഷൻ.
   
 • 186. കുവൈറ്റ് - പുത്തൂർ - 32 പുരുഷൻ.
   
 • 187. കുവൈറ്റ് - കുഴൂർ - 32 സ്ത്രീ.
   
 • 188. ദുബായ് - കൊടുങ്ങല്ലൂർ - 36 സ്ത്രീ.
   
 • 189. ഷാർജ - മുല്ലശ്ശേരി - 29 പുരുഷൻ.
   
 • 190. ഷാർജ - പുത്തൻചിറ- 26 പുരുഷൻ.
   
 • 191. ആസം - വരവൂർ - 22 പുരുഷൻ
   
 • 192. ആസം - വരവൂർ - 32 പുരുഷൻ
   
 • 193. അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വന്ന തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി - 26 പുരുഷൻ
   
 • 194. ആസം - തൃശ്ശൂർ - 18 ആൺകുട്ടി.
   
 • 195. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - കടവല്ലൂർ - 51 സ്ത്രീ
   
 • 196. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - എം.ജി കാവ് - 57 സ്ത്രീ
   
 • 197. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക (പ്രൈവറ്റ്) - മണലൂർ - 29 സ്ത്രീ
   
 • 198. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - കോഴിക്കോട് - 29 സ്ത്രീ
   
 • 199. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - കോഴിക്കോട് - 27 സ്ത്രീ
   
 • 200. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - ആലപ്പുഴ - 27 സ്ത്രീ
   
 • 201. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 30 സ്ത്രീ
   
 • 202. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - വലപ്പാട് - 20 സ്ത്രീ
   
 • 203. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - ചാഴൂർ - 23 സ്ത്രീ
   
 • 204. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക - വരന്തരപ്പിള്ളി- 22 സ്ത്രീ