തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച്ച 179 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19

വടക്കാഞ്ചേരി :
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ
 • 1.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 13 പെൺ്കുട്ടി.
 • 2.സമ്പർക്കം – ത്യശ്ശൂർ – 20 സ്​ത്രീ.
 • 3.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 20 സ്​ത്രീ.
 • 4.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 70 സ്​ത്രീ.
 • 5.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 55 പുരുഷൻ.
 • 6.സമ്പർക്കം– അരണാനാട്ടുക്കര – 56 പുരുഷൻ.
 • 7.സമ്പർക്കം– അടിചിലി – 45 പുരുഷൻ.
 • 8.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 24 പുരുഷൻ.
 • 9.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 46 പുരുഷൻ.
 • 10.സമ്പർക്കം– കൊടക്കര – 53 പുരുഷൻ.
 • 11.സമ്പർക്കം– കൊടക്കര – 42 സ്​ത്രീ.
 • 12.സമ്പർക്കം– കൊടക്കര – 17 സ്​ത്രീ.
 • 13.സമ്പർക്കം– കോട്ടാറ്റ് – 34 പുരുഷൻ.
 • 14.സമ്പർക്കം– പഴൂക്കര – 52 പുരുഷൻ.
 • 15.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി –61 സ്​ത്രീ.
 • 16.സമ്പർക്കം– കൊടുങ്ങലൂർ – 20 പുരുഷൻ.
 • 17.സമ്പർക്കം ചാലക്കുടി – 29 സ്​ത്രീ.
 • 18.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 6 ആൺകുട്ടി.
 • 19.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 3 ആൺകുട്ടി.
 • 20.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 11 പെൺകുട്ടി.
 • 21.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 7 പെൺകുട്ടി.
 • 22.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 23 പുരുഷൻ.
 • 23.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വന്നൂർ– 32 പുരുഷൻ .
 • 24.സമ്പർക്കം– കൊടുങ്ങലൂർ – 52 സ്​ത്രീ
 • 25.സമ്പർക്കം – ത്യക്കൂർ – 59 പുരുഷൻ.
 • 26.സമ്പർക്കം– പേരാമംഗലം– 59 സ്​ത്രീ
 • 27.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 51 പുരുഷൻ.
 • 28.സമ്പർക്കം– തിരുവമ്പാടി – 55 സ്​ത്രീ
 • 29.സമ്പർക്കം– പേരാമംഗലം – 65 പുരുഷൻ.
 • 30.സമ്പർക്കം– പേരാമംഗലം – 22 പുരുഷൻ.
 • 31.സമ്പർക്കം – ത്യശ്ശൂർ – 40 പുരുഷൻ .
 • 32. സമ്പർക്കം– അയ്യന്തോൾ – 52 സ്​ത്രീ.
 • 33.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി – 52 പുരുഷൻ
 • 34.സമ്പർക്കം– ഇലഞ്ഞിപ്ര – 39 പുരുഷൻ.
 • 35.സമ്പർക്കം– കൊരട്ടി– 48 പുരുഷൻ.
 • 36.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 37 സ്​ത്രീ.
 • 37.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 10 പെൺകുട്ടി.
 • 38.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി –17 ആൺകുട്ടി.
 • 39.സമ്പർക്കം– അവണ്ണിശ്ശേരി – 47 പുരുഷൻ.
 • 40.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി – 25 പുരുഷൻ .
 • 41.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി – 49 സ്​ത്രീ.
 • 42.സമ്പർക്കം– നെല്ലിക്കുന്ന് – 32 പുരുഷൻ.
 • 43.സമ്പർക്കം– കുന്നത്തുക്കാവ് – 64 പുരുഷൻ.
 • 44.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി –48 സ്​ത്രീ.
 • 45.സമ്പർക്കം– കുറാഞ്ചേരി– 5 പെൺകുട്ടി.
 • 46.സമ്പർക്കം– കുറാഞ്ചേരി– 29 സ്​ത്രീ.
 • 47.സമ്പർക്കം– കുറാഞ്ചേരി– 60 സ്​ത്രീ.
 • 48.സമ്പർക്കം– പൂമല – 63 സ്​ത്രീ.
 • 49.സമ്പർക്കം– പൂമല – 68 പുരുഷൻ .
 • 50.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 52 സ്​ത്രീ.
 • 51.സമ്പർക്കം– ഗുരുവായൂർ – 28 പുരുഷൻ
 • 52.സമ്പർക്കം– ഗുരുവായൂർ – 27 പുരുഷൻ
 • 53.സമ്പർക്കം– ആളൂർ –54 സ്​ത്രീ.
 • 54.സമ്പർക്കം– മഴുവഞ്ചേരി– 43 പുരുഷൻ.
 • 55.സമ്പർക്കം– ആളൂർ –41 പുരുഷൻ .
 • 56.സമ്പർക്കം– മീൻപ്പറമ്പിൽ – 49 സ്​ത്രീ.
 • 57.സമ്പർക്കം– മീൻപ്പറമ്പിൽ – 22 സ്​ത്രീ.
 • 58.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 24 പുരുഷൻ.
 • 59.സമ്പർക്കം– ഇരിങ്ങാലക്കുട – 65 സ്​ത്രീ.
 • 60.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 25 പുരുഷൻ .
 • 61.സമ്പർക്കം– മുപ്ലിയം – 46 പുരുഷൻ..
 • 62.സമ്പർക്കം– ഇരിങ്ങാലക്കുട – 38 പുരുഷൻ
 • 63.സമ്പർക്കം– കോട്ടപ്പുറം – 48 പുരുഷൻ
 • 64.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് –16 സ്​ത്രീ.
 • 65.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 50സ്​ത്രീ.
 • 66.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 52 പുരുഷൻ .
 • 67.സമ്പർക്കം– പാഴായി – 30 സ്​ത്രീ.
 • 68.സമ്പർക്കം– നന്തിപുലം – 70 സ്​ത്രീ.
 • 69.സമ്പർക്കം– നന്തിപുലം – 77 പുരുഷൻ
 • 70.സമ്പർക്കം– വലപ്പാട് – 69 സ്​ത്രീ.
 • 71.സമ്പർക്കം– വലപ്പാട് – 35 സ്​ത്രീ.
 • 72.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 50 പുരുഷൻ .
 • 73.സമ്പർക്കം– താണിശ്ശേരി – 24 സ്​ത്രീ.
 • 74.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 74 പുരുഷൻ
 • 75.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 40 പുരുഷൻ
 • 76.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 37 സ്​ത്രീ.
 • 77.സമ്പർക്കം– മുണ്ടൂർ – 68 പുരുഷൻ .
 • 78.സമ്പർക്കം– ചുവന്നമണ്ണ് – 50 സ്​ത്രീ.
 • 79.സമ്പർക്കം– വെങ്ങാനല്ലൂർ – 45 സ്​ത്രീ.
 • 80.സമ്പർക്കം– കുരിയച്ചിറ – 34 സ്​ത്രീ.
 • 81.സമ്പർക്കം– കോണത്തുകുന്ന് – 34 സ്​ത്രീ.
 • 82.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 54 സ്​ത്രീ.
 • 83.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 22 പുരുഷൻ .
 • 84.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 16 സ്​ത്രീ.
 • 85.സമ്പർക്കം– മുരിയാട് –28 സ്​ത്രീ.
 • 86.സമ്പർക്കം– മുരിയാട് – 39 പുരുഷൻ
 • 87.സമ്പർക്കം– പന്തല്ലൂർ – 34 പുരുഷൻ ..
 • 88.സമ്പർക്കം– വെറ്റിലപ്പാറ – 20 സ്​ത്രീ.
 • 89.സമ്പർക്കം– വെറ്റിലപ്പാറ – 57 സ്​ത്രീ.
 • 90.സമ്പർക്കം– ത്യക്കണ്ണപതിയാരം – 20 പുരുഷൻ .
 • 91.സമ്പർക്കം– പുല്ലാനിക്കാട് – 79 പുരുഷൻ .
 • 92.സമ്പർക്കം– പുല്ലാനിക്കാട് – 68 സ്​ത്രീ.
 • 93.സമ്പർക്കം– നടത്തറ – 28 പുരുഷൻ .
 • 94.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 13 പെൺകുട്ടി.
 • 95.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 70 സ്​ത്രീ.
 • 96.സമ്പർക്കം– പെരിങ്ങാവ് – 34 സ്​ത്രീ.
 • 97.സമ്പർക്കം – ചിറ്റഞ്ഞൂർ – 23 പുരുഷൻ .
 • 98.സമ്പർക്കം– പോങ്കോത്തറ – 30 പുരുഷൻ .
 • 99.സമ്പർക്കം– കാറളം– 12 ആൺകുട്ടി.
 • 100.സമ്പർക്കം– കാറളം– 70 സ്​ത്രീ.
 • 101.സമ്പർക്കം– കിനാലൂർ – 22 സ്​ത്രീ.
 • 102.സമ്പർക്കം – രവിമംഗലം – 24 സ്​ത്രീ.
 • 103.സമ്പർക്കം– കാക്കശ്ശേരി– 25 സ്​ത്രീ.
 • 104.സമ്പർക്കം– തെക്കെഅങ്ങാടി – 33 പുരുഷൻ.
 • 105.സമ്പർക്കം– ചെമ്മണ്ണൂർ – 25 പുരുഷൻ .
 • 106.സമ്പർക്കം– മങ്ങാട് – 38 സ്​ത്രീ.
 • 107.സമ്പർക്കം– കേച്ചേരി –29 പുരുഷൻ .
 • 108.സമ്പർക്കം – ആളൂർ – 21 സ്​ത്രീ.
 • 109.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 82 സ്​ത്രീ.
 • 110.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 47 സ്​ത്രീ.
 • 111.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 55 പുരുഷൻ .
 • 112.സമ്പർക്കം– മങ്ങാട് – 42 പുരുഷൻ .
 • 113.സമ്പർക്കം– മുളളൂർക്കര – 40 സ്​ത്രീ.
 • 114.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 35 പുരുഷൻ .
 • 115.സമ്പർക്കം– കോലഴി – 50 സ്​ത്രീ.
 • 116.സമ്പർക്കം– ചേറ്റുപാറ – 57 സ്​ത്രീ.
 • 117.സമ്പർക്കം – വളപ്പായ – 43 പുരുഷൻ .
 • 118.സമ്പർക്കം–പൂമല – 26 പുരുഷൻ .
 • 119.ഉറവിടമറിയാത്ത ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി – 61 പുരുഷൻ..
 • 120.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 83 പുരുഷൻ.
 • 121.ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 43 പുരുഷൻ.
 • 122.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 22 പുരുഷൻ.
 • 123.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 29 പുരുഷൻ.
 • 124.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 48 സ്​ത്രീ.
 • 125.ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി കാവ് സ്വദേശി – 46 പുരുഷൻ .
 • 126.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 • 127.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 47 സ്​ത്രീ.
 • 128.ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 34 സ്​ത്രീ.
 • 129.ഉറവിടമറിയാത്ത – കരുവന്നൂർ – 30 സ്​ത്രീ.
 • 130.ഉറവിടമറിയാത്ത അഷ്​ടമിച്ചിറ സ്വദേശി – 52 പുരുഷൻ.
 • 131. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 23 സ്​ത്രീ
 • 132. ഉറവിടമറിയാത്ത– പുത്തൂർ – 8 പെൺകുട്ടി.
 • 133.ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 4 പെൺകുട്ടി.
 • 134.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 24 പുരുഷൻ .
 • 135.ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 8 ആൺകുട്ടി.
 • 136.ഉറവിടമറിയാത്ത ചിയ്യാരം സ്വദേശി – 18 സ്​ത്രീ.
 • 137.ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 21 പുരുഷൻ .
 • 138.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 • 139.ഉറവിടമറിയാത്ത ഈരകം സ്വദേശി – 3 ആൺകുട്ടി.
 • 140.ഉറവിടമറിയാത്ത ഈരകം സ്വദേശി – 63 പുരുഷൻ .
 • 141.ഉറവിടമറിയാത്ത കുമ്പളങ്ങാട് സ്വദേശി – 54 സ്​ത്രീ.
 • 142.ഉറവിടമറിയാത്ത ഈരകം – 26 പുരുഷൻ .
 • 143.ഉറവിടമറിയാത്ത– ഗുരുവായൂർ – 37 പുരുഷൻ .
 • 144.ഉറവിടമറിയാത്ത – ഒളരി – 49 സ്​ത്രീ.
 • 145.ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 24 സ്​ത്രീ.
 • 146.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 79 പുരുഷൻ .
 • 147.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 48 പുരുഷൻ .
 • 148.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ.
 • 149.ഉറവിടമറിയാത്ത ചിറ്റിശ്ശേരി സ്വദേശി – 59 പുരുഷൻ .
 • 150.ഉറവിടമറിയാത്ത വെളളറകാട് സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ .
 • 151.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 25 പുരുഷൻ .
 • 152.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ – 41 പുരുഷൻ .
 • 153. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 40 സ്​ത്രീ.
 • 154.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 43 സ്​ത്രീ.
 • 155.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 41 സ്​ത്രീ.
 • 156.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 40 സ്​ത്രീ.
 • 157.ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ – 27 പുരുഷൻ
 • 158.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 31 സ്​ത്രീ.
 • 159.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 30 സ്​ത്രീ.
 • 160.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 38 സ്​ത്രീ.
 • 161.ആന്ധ്രപ്രദേശ് –ചൂണ്ടൾ – 48 പുരുഷൻ.
 • 162.മഹാരാഷ്ട്ര – കൊരട്ടി – 65 പുരുഷൻ.
 • 163.ഗുജറാത്ത് – കൊടക്കര – 29 പുരുഷൻ.
 • 164.കർണ്ണാടക –ആളൂർ – 35 പുരുഷൻ.
 • 165.കർണ്ണാടക – കൂടപുഴ– 33 സ്​ത്രീ.
 • 166.തമിഴ്നാട് – ചാലക്കുടി – 21 പുരുഷൻ
 • 167.തമിഴ്നാട് – ചാലക്കുടി – 22 പുരുഷൻ
 • 168.മഹാരാഷ്ട്ര – അന്നമനട – 24 പുരുഷൻ.
 • 169.മഹാരാഷ്ട്ര – അട്ടപ്പാടം – 27 പുരുഷൻ.
 • 170.കർണ്ണാടക –പൂത്തറയ്ക്കൽ – 31 പുരുഷൻ.
 • 171.ഗുജറാത്ത് – എരനെല്ലൂർ – 27 പുരുഷൻ.
 • 172.യു.പി – 23 എൻ.സി.സി ബെറ്റാലിയൻ – 48 പുരുഷൻ.
 • 173. ഒമാൻ.– ചെന്ത്രാപ്പിന്നി, 24 – പുരുഷൻ
 • 174. സൗദി.– ചാലക്കുടി, 37 – പുരുഷൻ
 • 175. യു.എ.ഇ. – ചെറുവളളൂർ, 41 – പുരുഷൻ
 • 176. യു.എ.ഇ.– കോട്ടപ്പുറം 31 – പുരുഷൻ
 • 177. ഒമാൻ – എടക്കുളം 29 – പുരുഷൻ
 • 178. യു.എ.ഇ.– പെരിഞ്ഞനം 49 – പുരുഷൻ
 • 179. യു.എ.ഇ.– ചിറ്റഞ്ഞൂർ 29 – പുരുഷൻ