തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 30 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 63 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

വടക്കാഞ്ചേരി : ജില്ലയിലെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ
 • 1. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വെങ്കിടങ്ങ് - 50 സ്ത്രീ.
 • 2. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വെങ്കിടങ്ങ് - 54 പുരുഷൻ .
 • 3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അളഗപ്പനഗർ- 32 സ്ത്രീ.
 • 4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വെങ്കിടങ്ങ് - 31 സ്ത്രീ.
 • 5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അടാട്ട് - 37 സ്ത്രീ.
 • 6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 19 സ്ത്രീ.
 • 7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 69 പുരുഷൻ .
 • 8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- മൂക്കനൂർ- എറണാകുളം - 59 പുരുഷൻ .
 • 9. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - കോടശ്ശേരി- 30 പുരുഷൻ.
 • 10. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - കോടശ്ശേരി- 45 പുരുഷൻ.
 • 11. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മേലൂര്- 25 പുരുഷൻ.
 • 12. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മേലൂര്- 31 പുരുഷൻ.
 • 13. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - മേലൂര് - 22 പുരുഷൻ.
 • 14. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - പരിയാരം- 65 പുരുഷൻ.
 • 15. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ - കടവല്ലൂര് - 52 സ്ത്രീ.
 • 16. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - മുണ്ടത്തികോട് - 32 സ്ത്രീ.
 • 17. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ - ഇരിഞ്ഞാലക്കുട - 1 മാസം ആൺകുട്ടി.
 • 18. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമ്പ് - 28 സ്ത്രീ.
 • 19. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 10 ആൺകുട്ടി.
 • 20. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 14 ആൺകുട്ടി.
 • 21. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 32 സ്ത്രീ.
 • 22. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 2 പെൺകുട്ടി.
 • 23. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 75 സ്ത്രീ.
 • 24. സമ്പർക്കം- എരുമപ്പെട്ടി - 40 സ്ത്രീ.
 • 25. സമ്പർക്കം-കൈപ്പറമ്പ് - 24 പുരുഷൻ
 • 26. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര്- 53 പുരുഷൻ.
 • 27. തമിഴ്‌നാട്- കോലഴി - 26 പുരുഷൻ.
 • 28. ബാംഗ്ലൂർ - എരുമപ്പെട്ടി - 27 പുരുഷൻ.
 • 29. ദുബായ് - ദേശമംഗലം - 50 പുരുഷൻ.
 • 30. ഉറവിടമറിയാത്ത പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി - 49 പുരുഷൻ.