മെഗാ ഓഫർ- Dubai Furniture & Electronics

ഓട്ടുപാറയിലെ ദുബായ് ഫർണീച്ചർ ഷോപ്പിൽ ഈസ്റ്റർ – വിഷു – റമദാൻ മെഗാ ഓഫർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.