ഈസ്റ്റർ വിഷു സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫർ- പട്ടാമ്പി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്

വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പട്ടാമ്പി ഹൈപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഈസ്റ്റർ വിഷു സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.