അത്യാകർഷണ ഓഫറുകളുമായി പ്ലേ സ്റ്റോർ മൊബൈൽസ് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

അത്യാകർഷണ ഓഫറുകളും , ഗുണമേന്മയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുമായി പ്ലേ സ്റ്റോർ “ദി മൊബൈൽ സ്റ്റോർ ” വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.  ഓട്ടുപാറ ബസ് സ്റ്റാന്റിന് സമീപം ജനത ഫാമിലി സ്റ്റോറിനോട്

Read more