ആര്യാസ് സുപ്പർ മാർക്കറ്റ് പാലസ് റോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

arays-supermarket2

aryas-supermarket1

arayas-supermarket-inaguration