മണ്ണ് കിസ്സാന്‍ കേന്ദ്ര അഗ്രി സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

IMG_20170420_100114

IMG_20170420_095914

IMG_20170420_095956

IMG_20170420_100029

IMG_20170420_100050