ഉത്രാളിക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷ്മീകല്യാണ൦ ചടങ്ങ് നടന്നു.

വടക്കാഞ്ചേരി : ഉത്രാളിക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്നുവരുന്ന എട്ടാമത് ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവതസപ്താഹയത്നത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ലക്ഷ്മീകല്യാണ൦ ചടങ്ങ് നടന്നു.
Gallery
ചിത്രം കടപ്പാട് : രാജന്‍ പുഴങ്കര