തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തില്‍ നിന്നും

വടക്കാഞ്ചേരി : തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തില്‍ നിന്നും