ലക്ഷ്മീ കല്യാണം – ഉത്രാളിക്കാവ്

ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് : രാജന്‍ പുഴങ്കര