ഫോൺ സോൺ ഓട്ടുപാറയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.IMG_20170529_213412