എങ്കെക്കാട് ദേശം നോട്ടീസ് പ്രകാശനം ചെയ്‌തു.

ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം 2021, എങ്കെക്കാട് ദേശം നോട്ടീസ് പ്രകാശനം ചെയ്‌തു.