തിരുവാതിരക്കളി – ഓണാഘോഷം വ്യാസ കോളേജ്

വ്യാസ കോളേജിലെ ഓണഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു നൂറില്‍ പരം വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ ചേര്‍ന്ന് അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിരക്കളി.