സ്വച്ച് ഭാരത്‌ – ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം – റഷീദ് പാറക്കല്‍