രാഗദീപം മുണ്ടത്തിക്കോട് – ബാന്‍ഡ്സെറ്റ്

രാഗദീപം മുണ്ടത്തിക്കോട് വടക്കാഞ്ചേരി പള്ളിതിരുന്നാളിന് അവതരിപ്പിച്ച ബാന്‍ഡ്മേളം.