തിരുമുറ്റമേളം രാഗദീപം മുണ്ടത്തിക്കോട്.

വടക്കാഞ്ചേരി ഫൊറാന പള്ളിയില്‍ തിരുനാളിന് രാഗദീപം മുണ്ടത്തിക്കോട് അവതരിപ്പിച്ച തിരുമുറ്റ മേളം.