ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി വടക്കാഞ്ചേരി.

വടക്കാഞ്ചേരി : ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി വടക്കാഞ്ചേരി.