പൂമല ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു.

അത്താണി : ജലനിരപ്പ് 28 അടി ആയി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പൂമല ഡാമിലെ 2 ഷട്ടറുകൾ അര അടി വീതം തുറന്നു. 29 അടിയാണ് പരമാവധി ജലസംഭരണ ശേഷി..