വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാര സമയം

വടക്കാഞ്ചേരി : വടക്കാഞ്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ്- 8.30, ഓട്ടു പാറ ടൗൺ  ജുമാ മസ്ജിദ് -8.30, കാഞ്ഞിരകോട് -8.30.