മങ്ങാട് ഭരണി വേല ഞായറാഴ്ച്ച

മങ്ങാട് : മങ്ങാട് അയ്യപ്പന്‍ ഭഗവതി  ക്ഷേത്രത്തിലെ  ഭരണി വേല  ഞായറാഴ്ച്ചആഘോഷിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് : ആല്‍ഫ ഡിജിറ്റല്‍ സ്റ്റുഡിയോ ഓട്ടുപാറ.