ഉത്രാളിക്കാവില്‍ ഇല്ലംനിറ ആഘോഷിച്ചു

വടക്കാഞ്ചേരി : ഉത്രാളിക്കാവില്‍ ഇല്ലംനിറ ആഘോഷിച്ചു. ചിത്രം കടപ്പാട് : ശശികുമാര്‍ കൊടക്കാടത്ത്