ഡെലീസ ബാർ നാളെ മുതൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും

വടക്കാഞ്ചേരി : ഡെലീസ ബാർ നാളെ മുതൽ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും .