മുള്ളൂർക്കരയിൽ സിപിഐഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി

മുള്ളുര്‍ക്കര : സി പി ഐ എം  മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണം നടത്തി .   സി പി ഐ എം  മുള്ളൂര്‍ക്കര  ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി  കാനശുചീകരണവും മാലിന്യ നിർമാർജനവും നടത്തി .