തൃശൂർ ഇന്ന് 97 പേർക്ക് കോവിഡ്

വടക്കാഞ്ചേരി : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച്ച (19-ആഗസ്റ്റ് -2020 ) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ
 • 1. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി- 51 സ്ത്രീ.
 • 2. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 54 പുരുഷൻ .
 • 3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അടാട്ട് - 54 സ്ത്രീ.
 • 4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 48 പുരുഷൻ.
 • 5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 18 പെൺകുട്ടി.
 • 6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യപ്രവ്രർത്തക - പളളിക്കുന്ന് - 26 സ്ത്രീ.
 • 7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 24 സ്ത്രീ.
 • 8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 28 പുരുഷൻ .
 • 9. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 20 പുരുഷൻ .
 • 10. അമല ക്ലസ്റ്റർ- എളവളളി - 49 സ്ത്രീ.
 • 11. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ- 31 സ്ത്രീ.
 • 12. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ - 55 പുരുഷൻ.
 • 13. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ- 22 പുരുഷൻ.
 • 14. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ്- 57 സ്ത്രീ.
 • 15. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ്- 33 പുരുഷൻ .
 • 16. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 48 പുരുഷൻ .
 • 17. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേളൂക്കര - 30 സ്ത്രീ.
 • 18. സമ്പർക്കം - കോലഴി - 5 ആൺകുട്ടി.
 • 19. സമ്പർക്കം - കോലഴി - 30 സ്ത്രീ.
 • 20. സമ്പർക്കം - കോലഴി - 9 പെൺകുട്ടി.
 • 21. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 44 പുരുഷൻ.
 • 22. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 72 സ്ത്രീ.
 • 23. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 44 പുരുഷൻ.
 • 24. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 39 പുരുഷൻ.
 • 25. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ - 12 ആൺകുട്ടി.
 • 26. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 39 സ്ത്രീ.
 • 27. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 18 സ്ത്രീ.
 • 28. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ - 57 സ്ത്രീ.
 • 29. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് - 30 സ്ത്രീ.
 • 30. സമ്പർക്കം- വിൽവട്ടം- 38 പുരുഷൻ.
 • 31. സമ്പർക്കം- വിൽവട്ടം- 7 പെൺകുട്ടി .
 • 32. സമ്പർക്കം -വിൽവട്ടം- 72 പുരുഷൻ.
 • 33. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 5 പെൺകുട്ടി.
 • 34. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 5 പെൺകുട്ടി.
 • 35. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 20 പുരുഷൻ.
 • 36. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 17 ആൺകുട്ടി.
 • 37. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 39 സ്ത്രീ.
 • 38. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 43 പുരുഷൻ.
 • 39. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 27 പുരുഷൻ.
 • 40. സമ്പർക്കം- ബ്രഹ്മകുളം - 59 പുരുഷൻ.
 • 41. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തിക്കോട് - 44 പുരുഷൻ.
 • 42. സമ്പർക്കം- കുന്നംകുളം - 34 പുരുഷൻ.
 • 43. സമ്പർക്കം -വെളളാംങ്കല്ലൂർ - 40 സ്ത്രീ.
 • 44. സമ്പർക്കം- പൊയ്യ -50 പുരുഷൻ .
 • 45. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 59 സ്ത്രീ.
 • 46. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ - 70 പുരുഷൻ.
 • 47. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ - 21 പുരുഷൻ.
 • 48. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ - 42 സ്ത്രീ.
 • 49. സമ്പർക്കം- ആളൂർ- 52 പുരുഷൻ.
 • 50. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 70 സ്ത്രീ.
 • 51. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി - 57 സ്ത്രീ.
 • 52. സമ്പർക്കം- മതിലകം - 37 പുരുഷൻ.
 • 53. സമ്പർക്കം- മതിലകം - 50 സ്ത്രീ.
 • 54. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി - 12 ആൺകുട്ടി.
 • 55. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 16 ആൺകുട്ടി.
 • 56. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 34 പുരുഷൻ.
 • 57. സമ്പർക്കം- പാറളം- 53 പുരുഷൻ.
 • 58. സമ്പർക്കം- പൂങ്കുന്നം -40 പുരുഷൻ.
 • 59. സമ്പർക്കം- മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് - 42 പുരുഷൻ.
 • 60. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര - 9 പെൺകുട്ടി.
 • 61. സമ്പർക്കം- വെളളാർക്കാട് -39 പുരുഷൻ.
 • 62. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി -38 പുരുഷൻ.
 • 63. സമ്പർക്കം- അത്താണി -44 പുരുഷൻ.
 • 64. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ - 39 സ്ത്രീ.
 • 65. സമ്പർക്കം- കരുമാത്ര - 9 പെൺകുട്ടി.
 • 66. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കൊടക്കര - 38 സ്ത്രീ.
 • 67. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി - 43 പുരുഷൻ .
 • 68. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 22 സ്ത്രീ.
 • 69. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 68 സ്ത്രീ.
 • 70. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 9 പെൺകുട്ടി.
 • 71. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 58 സ്ത്രീ.
 • 72. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ(പോലീസ്) - 31 പുരുഷൻ .
 • 73. അബുദാബി -എസ്.എൻ പുരം - 32 പുരുഷൻ.
 • 74. കർണ്ണാടക - പുത്തൂര്- 34 സ്ത്രീ.
 • 75. കോലപൂർ-പാണഞ്ചേരി - 28 പുരുഷൻ.
 • 76. ബീഹാർ-ചാലക്കുടി - 30 പുരുഷൻ.
 • 77. ആന്ധ്രപ്രദേശ് - കോതപ്പറമ്പ് - 56 പുരുഷൻ.
 • 78. കോയമ്പത്തൂർ -വരന്തരപ്പിളളി - 44 പുരുഷൻ.
 • 79. കോയമ്പത്തൂർ - കോലഴി - 37പുരുഷൻ.
 • 80. റിലയൻസ് -ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ - 82 പുരുഷൻ .
 • 81. റിലയൻസ് -ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ - 47 പുരുഷൻ .
 • 82. ഉറവിടമറിയാത്ത പുഴയക്കൽ സ്വദേശി - 18 ആൺകുട്ടി
 • 83. ഉറവിടമറിയാത്ത കേച്ചേരി സ്വദേശി - 24 പുരുഷൻ.
 • 84. ഉറവിടമറിയാത്ത കോട്ടക്കൽ സ്വദേശി - 18 ആൺകുട്ടി.
 • 85. ഉറവിടമറിയാത്ത ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് സ്വദേശി - 52 പുരുഷൻ.
 • 86. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് സ്വദേശി - 44 പുരുഷൻ .
 • 87. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി - 21 പുരുഷൻ.
 • 88. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 44 സ്ത്രീ.
 • 89. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 39 പുരുഷൻ .
 • 90. ഉറവിടമറിയാത്ത വേലൂർ സ്വദേശി - 43 സ്ത്രീ.
 • 91. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി - 78 പുരുഷൻ .
 • 92. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി - 31 പുരുഷൻ.
 • 93. ഉറവിടമറിയാത്ത- ചാലക്കുടി - 32 പുരുഷൻ.
 • 94. ഉറവിടമറിയാത്ത പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി - 39 പുരുഷൻ.
 • 95. ഉറവിടമറിയാത്ത കാടുക്കുറ്റി സ്വദേശി - 35 പുരുഷൻ .
 • 96. ഉറവിടമറിയാത്ത കട്ടിലപ്പൂവ്(മാടക്കത്തറ) സ്വദേശി - 22 പുരുഷൻ.
 • 97. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യക്കൂർ സ്വദേശി - 23 സ്ത്രീ.