ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 48 പേർക്ക് കോവിഡ്

വടക്കാഞ്ചേരി : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച (18-Aug -2020 ) കോവിഡ് -19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ
 • 1. അവണിശ്ശേരി ക്ലസ്റ്റർ - അവണിശ്ശേരി - 70 സ്ത്രീ.
 • 2. അവണിശ്ശേരി ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി - 80 പുരുഷൻ .
 • 3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വലപ്പാട്- 31 പുരുഷൻ .
 • 4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൊടക്കര - 31 പുരുഷൻ .
 • 5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ - 24 സ്ത്രീ.
 • 6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ - 15 പെൺകുട്ടി.
 • 7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക-ചേർപ്പ് - 56 സ്ത്രീ.
 • 8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ-ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 34 പുരുഷൻ.
 • 9. സമ്പർക്കം- മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് - 37 സ്ത്രീ.
 • 10. സമ്പർക്കം -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 14 ആൺകുട്ടി.
 • 11. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ - 56 സ്ത്രീ.
 • 12. സമ്പർക്കം- ആളൂർ - 24 പുരുഷൻ.
 • 13. സമ്പർക്കം- ഇരിങ്ങാലക്കുട - 52 സ്ത്രീ.
 • 14. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 43 സ്ത്രീ.
 • 15. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 19 പുരുഷൻ.
 • 16. സമ്പർക്കം- കോലഴി - 16 പുരുഷൻ.
 • 17. സമ്പർക്കം- ചങ്ങരംകുളം - 40 പുരുഷൻ.
 • 18. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 21 പുരുഷൻ.
 • 19. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ - 24 പുരുഷൻ.
 • 20. സമ്പർക്കം- കാക്കശ്ശേരി - 60 സ്ത്രീ.
 • 21. സമ്പർക്കം- പനമുക്ക് - 65 സ്ത്രീ.
 • 22. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി- 43 പുരുഷൻ.
 • 23. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ - 8 പെൺകുട്ടി.
 • 24. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ - 13 ആൺകുട്ടി.
 • 25. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ - 14 പെൺകുട്ടി.
 • 26. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ - 38 സ്ത്രീ.
 • 27. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ - 3 ആൺകുട്ടി.
 • 28. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മേലൂർ - 57 പുരുഷൻ .
 • 29. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി - 50 പുരുഷൻ .
 • 30. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട - 36 സ്ത്രീ.
 • 31. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ- പാഞ്ഞാൾ - 32 പുരുഷൻ.
 • 32. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ- പാഞ്ഞാൾ - 50 പുരുഷൻ.
 • 33. ദുബായ്-കൊരട്ടി - 46 പുരുഷൻ.
 • 34. ഇറാഖ്- വരാക്കര - 50 പുരുഷൻ.
 • 35. ചെന്നൈ - മുളളൂർകര - 38 പുരുഷൻ.
 • 36. ബാംഗ്ലൂർ്- തോളൂർ - 34 പുരുഷൻ.
 • 37. ജാർഖണ്ഡ് - വിൽവട്ടം - 54 പുരുഷൻ.
 • 38. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളളൂർകര സ്വദേശി - 25 സ്ത്രീ.
 • 39. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളളൂർകര സ്വദേശി - 26 സ്ത്രീ.
 • 40. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളളൂർകര സ്വദേശി - 56 സ്ത്രീ.
 • 41. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളളൂർകര സ്വദേശി - 6 ആൺകുട്ടി.
 • 42. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളളൂർകര സ്വദേശി - 3 ആൺകുട്ടി.
 • 43. ഉറവിടമറിയാത്ത പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി - 34 പുരുഷൻ .
 • 44. ഉറവിടമറിയാത്ത കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി - 49 പുരുഷൻ.
 • 45. ഉറവിടമറിയാത്ത കൊടക്കര സ്വദേശി - 61 പുരുഷൻ .
 • 46. ഉറവിടമറിയാത്ത ചേർപ്പ് സ്വദേശി - 44 പുരുഷൻ.
 • 47. ഉറവിടമറിയാത്ത -ത്യക്കൂർ -ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - 30 സ്ത്രീ.
 • 48. ഉറവിടമറിയാത്ത- ഒളരി - 49 പുരുഷൻ.