തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 296 പേർക്ക് കോവിഡ്

വടക്കാഞ്ചേരി : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച (17/09/2020) 296 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥീരികരിച്ചു. 140 പേർ രോഗമുക്തരായി.
 • 1 കുന്നംകുളം പുരുഷന് 40
 • 2 കുന്നംകുളം സ്തീ 59
 • 3 കുന്നംകുളം സ്തീ 35
 • 4 കുന്നംകുളം സ്തീ 41
 • 5 കുന്നംകുളം പുരുഷന് 42
 • 6 കുന്നംകുളം സ്തീ 65
 • 7 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 19
 • 8 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന് 65
 • 9 പറപ്പൂക്കര സ്തീ 58
 • 10 തൃക്കൂര് സ്തീ 21
 • 11 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 43
 • 12 വരാന്തരപ്പിള്ളി സ്തീ 80
 • 13 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 14
 • 14 വരാന്തരപ്പിള്ളി സ്തീ 12
 • 15 ഇര്ങ്ങാലക്കുട പുരുഷന് 50
 • 16 അരിമ്പൂര് സ്തീ 27
 • 17 മാടക്കത്തറ സ്തീ 24
 • 18 മാടക്കത്തറ സ്തീ 48
 • 19 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 27
 • 20 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 23
 • 21 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 10
 • 22 പെരിഞ്ഞനം സ്തീ 27
 • 23 ചാലക്കുടി പുരുഷന് 51
 • 24 ചാലക്കുടി സ്തീ 40
 • 25 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 12
 • 26 മാടക്കത്തറ സ്തീ 68
 • 27 അവിണിശ്ശേരി സ്തീ 64
 • 28 മാടക്കത്തറ സ്തീ 28
 • 29 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 33
 • 30 കോലഴി പുരുഷന് 44
 • 31 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 5
 • 32 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 28
 • 33 കുറ്റൂര് സ്തീ 45
 • 34 വേലൂര് പുരുഷന് 40
 • 35 മതിലകം പുരുഷന് 76
 • 36 കുട്ടനെല്ലൂര് സ്തീ 60
 • 37 ആറാട്ടുപുഴ സ്തീ 52
 • 38 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 72
 • 39 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 49
 • 40 കണ്ടാണശ്ശേരി പുരുഷന് 41
 •  41 അരിമ്പൂര് സ്തീ 10
 • 42 അരിമ്പൂര് പുരുഷന് 5
 • 43 അരിമ്പൂര് സ്തീ 4
 • 44 അരിമ്പൂര് സ്തീ 32
 • 45 അരിമ്പൂര് പുരുഷന് 4
 • 46 അരിമ്പൂര് സ്തീ 75
 • 47 അരിമ്പൂര് സ്തീ 6
 • 48 അരിമ്പൂര് സ്തീ 31
 • 49 പരിയാരം പുരുഷന് 49
 • 50 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 23
 • 51 വേലൂര് സ്തീ 53
 • 52 ഒല്ലൂര് സ്തീ 20
 • 53 ഒല്ലൂര് സ്തീ 12
 • 54 കോടന്നൂര് പുരുഷന് 24
 • 55 കോടന്നൂര് സ്തീ 29
 • 56 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 45
 • 57 അരിമ്പൂര് സ്തീ 9
 • 58 അരിമ്പൂര് പുരുഷന് 11
 • 59 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 60
 • 60 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 66
 • 61 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 25
 • 62 അരിമ്പൂര് സ്തീ 9
 • 63 മണലൂര് സ്തീ 41
 • 64 മറ്റത്തൂര് സ്തീ 10
 • 65 മാള സ്തീ 4
 • 66 മാള സ്തീ 8
 • 67 മാള സ്തീ 12
 • 68 കുഴൂര് സ്തീ 20
 • 69 കുഴൂര് സ്തീ 45
 • 70 ചോവ്വന്നൂര് പുരുഷന് 24
 • 71 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 64
 • 72 ചാഴൂര് സ്തീ 3
 • 73 വില്വട്ടം പുരുഷന് 39
 • 74 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 32
 • 75 കുന്നംകുളം പുരുഷന് 36
 • 76 മറ്റത്തൂര് പുരുഷന് 58
 • 77 ആറാട്ടുപുഴ പുരുഷന് 50
 • 78 പടിയൂര് സ്തീ 60
 • 79 ഇപ്പോള് പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരിയില് താമസിക്കുന്നു. പുരുഷന് 31
 • 80 എം.ജി.കാവ് സ്തീ 72
 • 81 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 3
 • 82 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 5
 • 83 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 31
 • 84 കൊടുങ്ങല്ലൂര് പുരുഷന് 31
 • 85 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 24
 • 86 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 52
 • 87 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 32
 • 88 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 8
 • 89 ഇരിങ്ങാലക്കുട പുരുഷന് 20
 • 90 വലപ്പാട് സ്തീ 30
 • 91 വലപ്പാട് പുരുഷന് 35
 • 92 കണ്ടാണശ്ശേരി പുരുഷന് 42
 • 93 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 46
 • 94 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 68
 • 95 എളവള്ളി പുരുഷന് 38
 • 96 ചാഴൂര് പുരുഷന് 1
 • 97 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 49
 • 98 കരിക്കട് പുരുഷന് 61
 • 99 വരന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 45
 • 100 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 40
 • 101 കുന്നംകുളം പുരുഷന് 56
 • 102 കുന്നംകുളം സ്തീ 51
 • 103 കുന്നംകുളം പുരുഷന് 52
 • 104 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 50
 • 105 അവിണിശ്ശേരി പുരുഷന് 47
 • 106 മതിലകം സ്തീ 52
 • 107 മതിലകം സ്തീ 22
 • 108 മാടക്കത്തറ സ്തീ 52
 • 109 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 8
 • 110 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 13
 • 111 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 8
 • 112 മാടക്കത്തറ സ്തീ 32
 • 113 മാടക്കത്തറ സ്തീ 4
 • 114 പോര്ക്കുളം പുരുഷന് 22
 • 115 പോര്ക്കുളം പുരുഷന് 49
 • 116 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 26
 • 117 പാണഞ്ചേരി പുരുഷന് 29
 • 118 രമവര്മ്മപുരം പുരുഷന് 26
 • 119 പുന്നയൂര്ക്കുളം പുരുഷന് 55
 • 120 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 40
 • 121 ഒല്ലൂക്കര പുരുഷന് 34
 • 122 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 66
 • 123 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 21
 • 124 നെന്മണിക്കര പുരുഷന് 27
 • 125 ആറാട്ടുപുഴR സ്തീ 70
 • 126 ചേര്പ്പ് സ്തീ 11
 • 127 ചേര്പ്പ് സ്തീ 76
 • 128 ഇരിങ്ങാലക്കുട പുരുഷന് 20
 • 129 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 51
 • 130 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 24
 • 131 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 26
 • 132 മാടക്കത്തറ സ്തീ 28
 • 133 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന് 40
 • 134 മാടക്കത്തറ സ്തീ 1
 • 135 മാടക്കത്തറ സ്തീ 49
 • 136 വരവൂര് സ്തീ 10
 • 137 വരവൂര് സ്തീ 37
 • 138 വരവൂര് പുരുഷന് 45
 • 139 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 81
 • 140 മണലൂര് പുരുഷന് 39
 • 141 എരുമപ്പെട്ടി പുരുഷന് 46
 • 142 പാവറട്ടി പുരുഷന് 19
 • 143 കോടശ്ശേരി പുരുഷന് 31
 • 144 അഴീക്കോട് പുരുഷന് 17
 • 145 ഒല്ലൂക്കര പുരുഷന് 50
 • 146 പോര്ക്കുളം സ്തീ 24
 • 147 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 72
 • 148 വടക്കേക്കാട് പുരുഷന് 54
 • 149 തൃക്കൂര് സ്തീ 48
 • 150 കൊടുങ്ങല്ലൂര് പുരുഷന് 40
 • 151 പാഞ്ഞാള് സ്തീ 36
 • 152 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 6
 • 153 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 51
 • 154 കുഴൂര് പുരുഷന് 29
 • 155 വില്വട്ടം പുരുഷന് 34
 • 156 വില്വട്ടം പുരുഷന് 4
 • 157 വില്വട്ടം പുരുഷന് 63
 • 158 രമവര്മ്മപുരം സ്തീ 62
 • 159 കാടുകുറ്റി പുരുഷന് 42
 • 160 മറ്റത്തൂര് സ്തീ 32
 • 161 നടത്തറ പുരുഷന് 36
 • 162 പുത്തൂര് സ്തീ 9
 • 163 ചേങ്ങലൂര് പുരുഷന് 57
 • 164 പൂമംഗലം പുരുഷന് 24
 • 165 എളവള്ളി സ്തീ 35
 • 166 മാടക്കത്തറ സ്തീ 44
 • 167 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 15
 • 168 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 38
 • 169 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 14
 • 170 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 10
 • 171 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 13
 • 172 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 10
 • 173 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 44
 • 174 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 70
 • 175 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 35
 • 176 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 28
 • 177 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 29
 • 178 കോടശ്ശേരി സ്തീ 43
 • 179 കോടശ്ശേരി സ്തീ 21
 • 180 കൊരട്ടി പുരുഷന് 31
 • 181 പരിയാരം സ്തീ 25
 • 182 പരിയാരം സ്തീ 22
 • 183 പരിയാരം സ്തീ 82
 • 184 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 50
 • 185 മാള പുരുഷന് 26
 • 186 കടങ്ങോട് പുരുഷന് 54
 • 187 പാറളം സ്തീ 58
 • 188 പുന്നയൂര് സ്തീ 39
 • 189 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 74
 • 190 ഇരിങ്ങാലക്കുട പുരുഷന് 41
 • 191 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 31
 • 192 നെന്മണിക്കര സ്തീ 10
 • 193 നെന്മണിക്കര സ്തീ 5
 • 194 നെന്മണിക്കര സ്തീ 34
 • 195 ചാവക്കാട് സ്തീ 27
 • 196 പോര്ക്കുളം പുരുഷന് 24
 • 197 ഗുരുവായൂര് പുരുഷന് 27
 • 198 ചെലക്കര സ്തീ 35
 • 199 മൂരിയാട് സ്തീ 54
 • 200 പുങ്കുന്നം പുരുഷന് 11
 • 201 പുങ്കുന്നം സ്തീ 62
 • 202 പുങ്കുന്നം സ്തീ 3
 • 203 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 28
 • 204 കൊരട്ടി പുരുഷന് 46
 • 205 കൊരട്ടി സ്തീ 15
 • 206 മാള പുരുഷന് 43
 • 207 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 38
 • 208 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 33
 • 209 തൃക്കൂര് സ്തീ 57
 • 210 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 7
 • 211 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 27
 • 212 വരവൂര് സ്തീ 31
 • 213 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 43
 • 214 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 40
 • 215 പുന്നയൂര് പുരുഷന് 17
 • 216 വടക്കേക്കാട് സ്തീ 7
 • 217 വടക്കേക്കാട് സ്തീ 15
 • 218 വടക്കേക്കാട് പുരുഷന് 71
 • 219 പുതുക്കാട് പുരുഷന് 31
 • 220 പുതുക്കാട് പുരുഷന് 64
 • 221 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 18
 • 222 ഒല്ലൂര് സ്തീ 28
 • 223 പൂമംഗലം സ്തീ 25
 • 224 തൃശ്ശൂര് പുരുഷന് 82
 • 225 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന് 32
 • 226 ഒല്ലൂര് പുരുഷന് 28
 • 227 പുന്നയൂര് പുരുഷന് 19
 • 228 പുന്നയൂര് സ്തീ 20
 • 229 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 38
 • 230 തൃക്കൂര് സ്തീ 90
 • 231 നെല്ലങ്കര സ്തീ 89
 • 232 മറ്റത്തൂര് പുരുഷന് 8
 • 233 മറ്റത്തൂര് പുരുഷന് 8
 • 234 ആലത്തൂര് സ്തീ 70
 • 235 തൃക്കൂര് സ്തീ 67
 • 236 തൃക്കൂര് സ്തീ 57
 • 237 തൃക്കൂര് സ്തീ 75
 • 238 തൃക്കൂര് സ്തീ 81
 • 239 തൃക്കൂര് സ്തീ 67
 • 240 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 38
 • 241 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് സ്തീ 60
 • 242 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 35
 • 243 പുറനാട്ടുകര പുരുഷന് 51
 • 244 മറ്റത്തൂര് സ്തീ 18
 • 245 അരനാട്ടുകര പുരുഷന് 33
 • 246 ഒല്ലൂര് പുരുഷന് 40
 • 247 മറ്റത്തൂര് സ്തീ 21
 • 248 മതിലകം പുരുഷന് 48
 • 249 പാണഞ്ചേരി പുരുഷന് 12
 • 250 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 34
 • 251 വടക്കാഞ്ചേരി പുരുഷന് 81
 • 252 പുത്തൂര് പുരുഷന് 50
 • 253 മണലൂര് സ്തീ 64
 • 254 മണലൂര് പുരുഷന് 33
 • 255 എം.ജി.കാവ് പുരുഷന് 45
 • 256 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 24
 • 257 ഗുരുവായൂര് പുരുഷന് 37
 • 258 പാവറട്ടി പുരുഷന് 57
 • 259 പറപ്പൂക്കര സ്തീ 65
 • 260 പറപ്പൂക്കര സ്തീ 44
 • 261 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന് 19
 • 262 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന് 17
 • 263 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന് 77
 • 264 വടക്കാഞ്ചേരി പുരുഷന് 52
 • 265 കാട്ടകാമ്പാല് സ്തീ 30
 • 266 മാള പുരുഷന് 44
 • 267 മാള പുരുഷന് 78
 • 268 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 44
 • 269 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 72
 • 270 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 11
 • 271 അളഗപ്പനഗര് സ്തീ 92
 • 272 അളഗപ്പനഗര് പുരുഷന് 79
 • 273 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 24
 • 274 ആളൂര് പുരുഷന് 26
 • 275 ചാലക്കുടി പുരുഷന് 62
 • 276 കൊടകര പുരുഷന് 17
 • 277 കൊടകര പുരുഷന് 47
 • 278 കൊടകര പുരുഷന് 21
 • 279 കൊടകര പുരുഷന് 55
 • 280 തൃക്കൂര് പുരുഷന് 38
 • 281 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 26
 • 282 മനക്കൊടി സ്തീ 39
 • 283 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 85
 • 284 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 70
 • 285 വടക്കാഞ്ചേരി സ്തീ 38
 • 286 മാടക്കത്തറ പുരുഷന് 42
 • 287 കൊടകര പുരുഷന് 37
 • 288 വലപ്പാട് പുരുഷന് 32
 • 289 പാവറട്ടി സ്തീ 47
 • 290 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 37
 • 291 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 32
 • 292 മാള പുരുഷന് 34
 • 293 തൃശ്ശൂര് സ്തീ 47
 • 294 തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേഷന് പുരുഷന് 68
 • 295 മേലൂര് പുരുഷന് 43
 • 296 മേലൂര് സ്തീ 32