തൃശൂർ ജില്ലയില്‍ 80 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

വടക്കാഞ്ചേരി :
 • 1. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പടിയൂര് - 20 സ്ത്രീ.
 • 2. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പടിയൂര് - 47 സ്ത്രീ.
 • 3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട നോർത്ത് - 28 പുരുഷൻ .
 • 4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട നോർത്ത്- 55 സ്ത്രീ.
 • 5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- മണലൂർ് - 40 പുരുഷൻ.
 • 6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വാടാനപ്പിളളി - 77 സ്ത്രീ.
 • 7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തൈക്കാട് - 33 സ്ത്രീ.
 • 8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ഒല്ലൂക്കര - 31 സ്ത്രീ.
 • 9. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ഒല്ലൂക്കര - 63 സ്ത്രീ.
 • 10. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - വേലൂര് - 27 സ്ത്രീ.
 • 11. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ - കൈപ്പറമ്പ് - 25 പുരുഷൻ .
 • 12. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - പാവറട്ടി - 34 സ്ത്രീ.
 • 13. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - മുല്ലശ്ശേരി - 56 സ്ത്രീ.
 • 14. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - കൈപ്പറമ്പ് - 57 സ്ത്രീ.
 • 15. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - മേലൂര് - 38 സ്ത്രീ.
 • 16. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ - ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 25 പുരുഷൻ .
 • 17. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക - അവണ്ണൂർ - 39 പുരുഷൻ .
 • 18. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പറപ്പൂര് - 51 സ്ത്രീ.
 • 19. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 29 സ്ത്രീ.
 • 20. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 5 ആൺകുട്ടി.
 • 21. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 42 പുരുഷൻ .
 • 22. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 2 പെൺകുട്ടി.
 • 23. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 6 പെൺകുട്ടി.
 • 24. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 9 പെൺകുട്ടി.
 • 25. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 34 സ്ത്രീ.
 • 26. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂര് - 52 പുരുഷൻ.
 • 27. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ - വേലൂക്കര - 39 പുരുഷൻ.
 • 28. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 9 ആൺകുട്ടി.
 • 29. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 61 സ്ത്രീ.
 • 30. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 7 പെൺകുട്ടി.
 • 31. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 39 പുരുഷൻ .
 • 32. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 64 സ്ത്രീ.
 • 33. സമ്പർക്കം- ആളൂര് - 15 ആൺകുട്ടി.
 • 34. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് - 21 സ്ത്രീ.
 • 35. സമ്പർക്കം-പരിയാരം - 3 ആൺകുട്ടി.
 • 36. സമ്പർക്കം-പരിയാരം - 28 സ്ത്രീ.
 • 37. സമ്പർക്കം- എരുമപ്പെട്ടി - 9 പെൺകുട്ടി.
 • 38. സമ്പർക്കം- മറ്റത്തൂര് - 49 പുരുഷൻ.
 • 39. സമ്പർക്കം- മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് - 54 പുരുഷൻ.
 • 40. സമ്പർക്കം- പരിയാരം- 51 പുരുഷൻ.
 • 41. സമ്പർക്കം- മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് - 70 സ്ത്രീ.
 • 42. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര് - 56 സ്ത്രീ.
 • 43. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര് - 26 പുരുഷൻ.
 • 44. സമ്പർക്കം- എടത്തിരിങ്ങി - 68 സ്ത്രീ.
 • 45. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 27 സ്ത്രീ.
 • 46. സമ്പർക്കം- എരുമപ്പെട്ടി - 17 ആൺകുട്ടി.
 • 47. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര് - 26 പുരുഷൻ.
 • 48. സമ്പർക്കം- പരിയാരം - 33 സ്ത്രീ.
 • 49. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ് - 40 പുരുഷൻ.
 • 50. സമ്പർക്കം- വാടാനപ്പിളളി - 43 സ്ത്രീ.
 • 51. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - പരിയാരം- 44 പുരുഷൻ.
 • 52. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - കോടശ്ശേരി- 50 പുരുഷൻ.
 • 53. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - കൊടകര- 48 പുരുഷൻ.
 • 54. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ - ചാലക്കുടി- 58 പുരുഷൻ.
 • 55. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 76 സ്ത്രീ.
 • 56. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി - 78 സ്ത്രീ.
 • 57. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി - 20 സ്ത്രീ.
 • 58. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി - 18 ആൺകുട്ടി.
 • 59. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 30 പുരുഷൻ.
 • 60. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - സ്ത്രീ.
 • 61. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 56 സ്ത്രീ.
 • 62. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 46 സ്ത്രീ.
 • 63. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - 78 പുരുഷൻ.
 • 64. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന മതിലകം സ്വദേശി - 28 പുരുഷൻ.
 • 65. ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന ദേശമംഗലം സ്വദേശി - 52 പുരുഷൻ.
 • 66. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ചേർപ്പ് സ്വദേശി - 29 പുരുഷൻ.
 • 67. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ചേർപ്പ് സ്വദേശി - 27 പുരുഷൻ.
 • 68. ചെനൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി - 78 പുരുഷൻ.
 • 69. ആസാമിൽ നിന്ന് വന്ന കൊരട്ടി സ്വദേശി - 27 പുരുഷൻ.
 • 70. ആസാമിൽ നിന്ന് വന്ന കൊരട്ടി സ്വദേശി - 29 പുരുഷൻ.
 • 71. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന മേലൂര് സ്വദേശി - 25 പുരുഷൻ.
 • 72. ആന്റമാനിൽ നിന്ന് വന്ന പടിയൂര് സ്വദേശി - 11 ആൺകുട്ടി.
 • 73. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചാഴൂര് സ്വദേശി - 50 പുരുഷൻ.
 • 74. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചാഴൂര് സ്വദേശി - 41 സ്ത്രീ.
 • 75. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന കോടശ്ശേരി സ്വദേശി - 32 പുരുഷൻ.
 • 76. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- ദേശമംഗലം - 22 പുരുഷൻ.
 • 77. ഉറവിടമറിയാത്ത കോലഴി സ്വദേശി - 49.
 • 78. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂര് സ്വദേശി - 30 പുരുഷൻ .
 • 79. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂര് സ്വദേശി - 45 സ്ത്രീ.
 • 80. ഉറവിടമറിയാത്ത കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി - 29 സ്ത്രീ.