തൃശൂര്‍ പൂരം – തിരുവമ്പാടി ആനച്ചമയംthiruvambady-chamayam-1

thiruvambady-chamayam-2

thiruvambady-chamayam-3

thiruvambady-chamayam-4

Photos : Jijasal