കുണ്ടന്നൂർ പളളി തിരുന്നാൾimg_20161031_073314

 

img_20161031_073230

img_20161031_073147

img_20161030_224630

img_20161030_224537

img_20161030_225008

img_20161030_224806

img_20161030_224739

img_20161030_224940

img_20161030_224911