വളപ്പായ ബിവറെജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റ് തുറക്കുന്ന രസകരമായ കാഴ്ച്ച