ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം കുമരനെല്ലൂർ ദേശം നോട്ടീസ് .FB_IMG_1509900684214 FB_IMG_1509900688066FB_IMG_1509900690501 FB_IMG_1509900692821 FB_IMG_1509900695152 FB_IMG_1509900698704