പുതുരുത്തി പള്ളി തിരുന്നാൾIMG_20171128_161924

 

IMG_20171128_162036

 

IMG_20171128_162105

 

IMG_20171128_162151

 

IMG_20171128_162230

 

IMG_20171128_162307