അവണപറമ്പ് മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

ആനവൈദ്യൻ, വിഷചികിത്സകൻ എന്നീ നിലകളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ. മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കുമ്പളങ്ങാട് ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവണപറമ്പ് മനയിൽ

Read more