95 വയസിലും കോമരമായി ചിറ്റണ്ട സ്വദേശി നാരായണൻ

പ്രായം തളർത്താതെ ഭഗവതി കോമരമായി കെട്ടി ചുറ്റി 95 വയസിലും ചിറ്റണ്ട കണ്ടെങ്ങൽ നാരായണൻ 69 വർഷമായി കുണ്ടന്നൂർ തുരുത്ത്…

Posted by Orma Manoj K K on Wednesday, 17 March 2021