മാണീസ് ഈസ്റ്റർ- വിഷു കിറ്റ് @1339/-

വടക്കാഞ്ചേരി പാലസ് റോഡിലെ മാണീസ് ഡിപാർട്മെന്റൽ സ്റ്റോറിൽ ഈസ്റ്റർ – വിഷു സ്‌പെഷ്യൽ കിറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . 1650/- വില വരുന്ന 24 കൂട്ടം പച്ചക്കറി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ 1339 /- രൂപയ്ക്കാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.