കൊച്ചിന്‍ പാലം ചെറുതുരുത്തി.

ചെറുതുരുത്തി കൊച്ചിന്‍ പാലം 360 ഡിഗ്രീ വ്യൂ.

Use arrow keys in full screen to enjoy 360 view , in mobile just turn around.